۱۸۴۵ مناقصه – شركت مديريت توليد برق ري- توربین گازی

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد طراحی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک را با شرايط زير از طريق مناقصه به پیمانکار داخلي واجد شرايط واگذار نمايد. موضوع مناقصه: طراحی و تدوین تکنولوژی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک مشخصات عمومی توربین […]

آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد طراحی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک را با شرايط زير از طريق مناقصه به پیمانکار

داخلي واجد شرايط واگذار نمايد.

موضوع مناقصه:

طراحی و تدوین تکنولوژی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک مشخصات عمومی توربین :

۱ – قدرت                                  MWH   ۳۲

۲- مدل توربین                        ACEC W251   

۳ – نوع سوخت مصرفی       گاز طبیعی و نفت گاز

محل و نحوه دریافت اسناد:

از كليه اشخاص حقوقی که دارای تجربه و تخصص کافی می‌باشند، دعوت بعمل می‌آید بمدت ده روز از تاریخ انتشار اولین آگهی (۱۳۹۵٫۰۱٫۲۸) تا تاریخ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۷

با  ارائه معرفي‌نامه كتبي جهت خرید اسناد به امور بازرگانی و انبار اين شركت به نشاني تهران  جاده قديم قم- باقرشهر- انتهای بلوار فلسطین – شركت مديريت

توليد برق ري (تلفن و دورنگار ۵-۵۵۲۲۱۴۶۱  – داخلی ۷۵۷۷) مراجعه نمايند.

روابط عمومي شركت مديريت توليد برق ري