۱۴۰۰۰كارخانه ورشكسته شده است

  رييس سازمان بسيج اساتيد تصريح كرد: در پى اظهارنظر هاشمى رفسنجانى درباره شوراى نگهبان حتى اصلاح طلبان هم از وى اعلام برائت كردند. به گزارش فارس، ســهراب صلاحى در جمع اســاتيد بسيجى در دانشگاه شــيراز در سخنانى با موضــوع مؤلفه ها و الزامــات تبديل جمهورى اسلامى ايران به قدرت بين المللى اظهار داشت: موضع […]

 

رييس سازمان بسيج اساتيد تصريح كرد: در پى اظهارنظر هاشمى رفسنجانى درباره شوراى نگهبان حتى اصلاح طلبان هم از وى اعلام برائت كردند. به گزارش فارس، ســهراب صلاحى در جمع اســاتيد بسيجى در دانشگاه شــيراز در سخنانى با موضــوع مؤلفه ها و الزامــات تبديل جمهورى اسلامى ايران به قدرت بين المللى اظهار داشت: موضع گيرى هاشمى رفسنجانى در مورد شوراى نگهبــان و انتخابات نشــان از اين اســت كه وى گاهى به چپ و نيــز مواقعى به راســت متمايل بوده است. وى خاطرنشــان كرد: در فتنه ســال ۸۸ اگر مقام معظــم رهبرى نســبت به خواســته هاى هاشــمى، خاتمــى و ابطحــى عقب نشــينى مى كردند، انتخابات باطل و كشــور دچار بحران و جنــگ داخلى مى شــد كه با درايــت معظم له بسيارى از توطئه هاى داخلى برطرف شد. رييس ســازمان بسيج اســاتيد تصريح كرد: آمريكايى ها براى به دســت آوردن رهبرى جهان ابتدا قدرت هاى رقيب شامل چين، اروپا و به ويژه منابــع انرژى دنيا را در ســلطه خــود درآورده و سپس قصد مهار ايران اسلامى را داشتند. صلاحى بيان داشت: در نامه خاتمى به بوش در ســال ۱۳۸۲ نوشــته شــده متعهد مى شوم حزب ا… را خلع صلاح كرده، دولت موافق آمريكا را در عراق ايجاد و اســراييل را نيز قبول داشته و حقوق بشر را رعايت كنيم. وى با اشــاره بــه اين كــه آمريكايى ها ۴۲۷ زن مســلمان را زندانى كردند و بــه ۱۷ نفر آنان تجاوز شــد و ۷۰ درصد از آثار باســتانى عراق از ســوى ســربازان آمريكايى تخريب شد تصريح كرد: كشــورى كه بر اين باور است كه اگر دست ســوريه را قطع كنيم آن گاه حــزب ا… و ايران از بين مى رود چگونه با وى مذاكره و ارتباط داشته باشيم. رييس ســازمان بســيج اســاتيد با تأكيد بر اين كه براى برخى ها متأسفم كه اعلام مى دارند نمى خواهيم قدرت فائقه در منطقه شويم، افزود: اين حرف اتهام تهمت به جمهورى اسلامى است و بايــد بر اين باور بــود كه قــدرت فرامنطقه اى هســتيم و رژيم صهيونيســتى و عربســتان در محاصره ما قرار گرفته اند. صلاحى بيان داشــت: وزير امور خارجه پيشــين آمريكا گفته عربستان با ادعاى خود مبنى بر اين كه در مدت ۸ روز صنعا را تســخير مى كنيم ما را فريــب داد و هم اكنون بعد از گذشــت ۱۱ مــاه موفق بــه عملى كردن خواسته هاى خود نشده است. رييس سازمان بسيج اســاتيد گفت: معرفت و هستى شناســى غرب بر پايه سلطه گرى است و در اين راســتا اســتكبار با ۷۰ درصد صادرات تســليحاتى و حضور نظامى در ۷۶ كشــور دنيا هرگز پايند به برقرارى صلح در جهان نيست. وى اظهار داشــت: آل سعود بويى از مسلمانى نبــرده و حتى يــك قطره خــون عربــى نيز در رگ هايشان نيســت چراكه از ششم فروردين ماه تاكنون با حمله وحشيانه خود به يمن و حمايت از گروه هاى تكفيرى بسيارى از مردم مسلمان و بى گناه را به خاك و خون كشانده است. رييس سازمان بســيج اســاتيد خاطرنشان كــرد: به اين كه بــه روحانى احتــرام مى گذاريم اما وى حاضر شــد ۸۰ درصد فن آورى هسته اى را زمين گيــر كند و به گفتــه آمريكايى ها برجام هديه اى بود كه وى به آن ها داده اســت. صلاحى تصريح كرد: روحانــى رييس جمهورى آمريكا را فردى مؤدب و نجيب مى دانــد و نيز از وى بعيد بود كه از رييس جمهور فرانســه خواست مشكل اشــتغال جوانان ايران را حل كند درصورتى كه اين كشور خون مبتلا به ايدز وارد كشور ما كرده است. وى بيان داشــت: جاى تأســف اســت هيأت ديپلماتيــك ايران بــا خونين ترين دشــمن ما مذاكره و در دانشگاه اعلام مى كنند كه خزانه ما صفر است و چنان چه شجاعت داشته باشند بايد به اشتباه خود اعتراف كنند. رييس سازمان بسيج اســاتيدبا بيان اين كه دولتى موفق است كه به اقتصاد مقاومتى اعتقاد و براى تحقق آن انگيزه داشته باشد و از تجربيات كشــورهاى ديگر دنيا استفاده بهينه كند، افزود: بــه دليل ضعف و عدم مديريــت در ۹ ماهه اخير ۱۴ هزار كارخانه توليدى به خاطر مسايل منابع مالى در كشور ورشكست شده و براى برون رفت از اين معضــل بايد اقتصــاد مقاومتــى در تمام زيرساخت هاى عمرانى نهادينه شود.