قائم مقام وزير راه و شهرسازى تاكنون ۴۶۰۰۰ ميليارد تومان براى مسكن مهر پرداخت شده

 است قائم مقــام وزيــر راه و شهرســازى در طرح مســكن مهر گفت: نقل، انتقال و خريد و فروش مسكن مهر به صورت اعيانى آزاد است. بــه گــزارش ايســنا، مهرآبــادى در جمــع خبرنــگاران با بيــان اين كه براســاس تأكيدات رييس جمهــور و وزيــر راه و شهرســازى كل پروژه هــاى مســكن مهر تــا پايان ســال ۹۵ به […]

 است

قائم مقــام وزيــر راه و شهرســازى در طرح مســكن مهر گفت: نقل، انتقال و خريد و فروش مسكن مهر به صورت اعيانى آزاد است. بــه گــزارش ايســنا، مهرآبــادى در جمــع خبرنــگاران با بيــان اين كه براســاس تأكيدات رييس جمهــور و وزيــر راه و شهرســازى كل پروژه هــاى مســكن مهر تــا پايان ســال ۹۵ به بهره بردارى مى رسد، اظهار كرد: در شوراى پول و اعتبار، تسهيلات بانكى كه براى مسكن مهر در نظر گرفتند، ۵۵ هزار و ۵۳۰ ميليارد تومان بوده كه تاكنون بالغ بــر ۴۶ هزار ميليــارد تومان آن پرداخت شده است. وى ادامــه داد: همچنيــن ۳۰ هــزار ميليارد تومان نيز آورده نقدى متقاضيان براى مســكن مهر بوده است. قائم مقــام وزيــر راه و شهرســازى در طرح مسكن مهر بيان كرد: غير از زيرساخت ها، هزينه خدمات زيربنايى و روبنايى مسكن مهر ۱۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. مهرآبادى با تأكيد بر اين كه ۸۵ هزار ميليارد تومــان اعتبــار را بانك هــا بــه مــردم پرداخت كرده اند، افــزود: به غير از لرســتان كه به لحاظ جانمايى و اجراى ناصحيح با مشــكلاتى مواجه شد در كشور موارد مشابه وجود نداشته است. وى گفت: از مجمــوع دو ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مســكن مهر، ۲۷۰ هزار واحد در بافت هاى فرســوده احداث شــده و ۳۵ هزار واحد نيز باقى مانــده كه با شــتاب بيش ترى در حال ســاخت است. اين مقام مسؤول با اشاره به اين كه ۹۰۰ هزار واحد از مســكن مهر خودمالكــى بودند، تصريح كرد: دولت تسهيلات لازم را در اختيار مردم قرار مى دهد تا آن ها بســازند و اين يكى از نقاط قوت مسكن مهر محسوب مى شود. وى افــزود: در برخــى از جاها، مســكن مهر متكــى به اراضى دولتى بــوده و در جاهاى ديگر اراضى دولتى حاشــيه ها كه جــزو حريم بودند ساخته شده است. مهرآبادى يادآور شــد: متأســفانه جانمايى و مكان يابى نامناســب به خاطر عدم راه دسترسى باعث شده كه هزينه هاى اضافى زيادى به دولت تحميل شود. وى بــا بيان اين كــه بعد از اتمــام پروژه هاى مســكن مهر، ديگر پروژه اى با عنوان مسكن مهر نخواهيم داشــت، افزود: در تيرماه امسال ۸۸۵۰ واحد مســكن مهر بدون متقاضى داشته ايم كه هم اكنون به ۷۵ هزار واحد رسيده است. اين مقام مســؤول گفــت: بــراى واحدهاى متقاضــى برخــى نهادهاى عمومــى غيردولتى نظير كميته امداد امام خمينى(ره) و بنياد تعاون ســپاه مكاتباتى با وزارت داشــته اند و بناست در جاهايى كه ظرفيت خالى وجود داشــته باشــد واحد ها واگذار شــوند كه در مجمــوع ۱۳ تا ۱۴ هزار واحد مى شود. مهرآبادى تصريح كرد: شــيوه نامه هايى براى حل اين مســأله تدوين شده و نقل انتقال اعيانى وجــود دارد و به صــورت اعيانى خريــد و فروش واحد ها آزاد است. وى با بيان اين كه بنياد مسكن لرستان اولين دستگاهى اســت كه پروژه هاى مسكن خود را به اتمام رسانده است، يادآور شد: از عملكرد مسكن مهر در لرســتان على رغم مشكلاتى كه داشته با پيشرفت فيزيكى ۹۰ درصد راضى هستم و آن را مثبت ارزيابى مى كنم