۱۸۴۶ مناقصه – شهرداري كرمان- فضای سبز

آگهي مناقصه عمومي نگهداری فضاهای سبز شهر کرمان شهرداري كرمان در نظر دارد انجام عمليات نگهداری فضاهای سبز مناطق چهارگانه را به شرح مندرج در جدول ذیل طی مدت يک سال و با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه از طريق برگزاری مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران تاييد […]

آگهي مناقصه عمومي

نگهداری فضاهای سبز شهر کرمان

شهرداري كرمان در نظر دارد انجام عمليات نگهداری فضاهای سبز مناطق چهارگانه را به شرح مندرج در جدول ذیل طی مدت يک سال و با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه از طريق برگزاری مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران تاييد صلاحيت شده در رشته کشاورزی دعوت بعمل مي‌آيد ضمن معرفی کتبی نماینده خود جهت خريد اسناد مناقصه از تاريخ ۹۵٫۰۱٫۳۱  لغایت ۹۵٫۰۲٫۱۲ و جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ ۹۵٫۰۲٫۱۸ به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز  به آدرس کرمان، خيابان سپه مراجعه نمايند. در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت‌کنندگان بايد مبالغ مشخص شده در جدول ذيل را (جهت هر کدام از مناقصه‌ها به صورت جداگانه) به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به يکی از صورتهای ضمانت‌نامه بانکی و يا وجه نقد واريزی به شماره حساب اعلام شده در اسناد، به همراه ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکات در تاريخ ۹۵٫۰۲٫۱۹ انجام می‌شود و در صورتيكه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنها به ترتيب به نفع شهرداری منطقه مربوطه ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي بعهده برندگان مناقصات مي‌باشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

نام منطقه

نام ناحیه

نام محدوده

مبلغ کل برآورد ساليانه (ريال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال)

منطقه ۱

ناحیه ۱

شهید مفتح

۱۵٫۲۷۰٫۷۵۶٫۹۸۴

۷۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰

شورا

سده 

مصلی  

ناحیه ۲

شهید چمران

۸٫۹۸۳٫۸۷۵٫۲۴۰

۴۴۹٫۲۰۰٫۰۰۰

باستانی پاریزی

 

 

 

منطقه ۲

 

 

ناحیه ۱

پرواز

۱۵٫۵۸۷٫۷۱۴٫۳۸۸

۷۷۹٫۴۰۰٫۰۰۰

غدیر

سرجنگلداری

کوثر

 

ناحیه ۲

بهمنیار

۷٫۲۴۲٫۳۲۷٫۹۷۲

۳۶۲٫۲۰۰٫۰۰۰

امیر کبیر

هوشنگ مرادی کرمانی

 

 

 

 

منطقه ۳

 

 

ناحیه ۱

آیت ا…صدوقی

۱۱٫۸۹۵٫۴۲۷٫۳۲۰

۵۹۴٫۸۰۰٫۰۰۰

شهرک مطهری

استاد شهریار

رسالت

 

ناحیه ۲

شهید نیکزاد

۸٫۲۴۷٫۱۲۴٫۶۹۲

۴۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰

قدس

فردوسی

منطقه ۴

ناحیه ۱

پژوهش

۷٫۸۹۳٫۴۲۲٫۹۶۴

۳۹۴٫۷۰۰٫۰۰۰

۲۲ بهمن

                                                          روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان