وزير راه و شهرسازى خبر داد اعتبار ۱۲۰۰ ميليارد تومانى براى ۴ خطه كردن محور هراز 

  وزير راه و شهرســازى گفت: بــراى كل پروژه ۴ خطه كــردن محور مواصلاتى هراز يك هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار لحاظ مى شود. به گزارش فارس، عباس آخوندى در آيين افتتــاح عمليات اجرايى تعريض و ۴ خطــه كردن ۸ كيلومتر از محور هراز، اظهار كــرد: محور مواصلاتى هراز از محورهاى مهم و پرتردد […]

 

وزير راه و شهرســازى گفت: بــراى كل پروژه ۴ خطه كــردن محور مواصلاتى هراز يك هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار لحاظ مى شود. به گزارش فارس، عباس آخوندى در آيين افتتــاح عمليات اجرايى تعريض و ۴ خطــه كردن ۸ كيلومتر از محور هراز، اظهار كــرد: محور مواصلاتى هراز از محورهاى مهم و پرتردد كشــور محســوب مى شــود. وى افزود: اين مســير ارتباطى نقش به ســزايى در راه هاى كشــور داشــته و از جاده هاى منتهى به شمال كشور محســوب مى شود. وزير راه و شهرســازى با اعلام اين كه تمام مردم كشــور با تعريض محور هراز از جاده ايمن اســتفاده مى كنند، تصريح كرد: چندين پروژه مهم ديگر در مازندران وجود دارد كه بخش عمده اى از ترافيك ها را به خود اختصاص مى دهند كه در اين بين علاوه بر هراز مى توان به محور فيروزكوه، آزادراه تهران – شــمال و آزادراه قزوين – رشت اشاره كرد. وى با اشــاره به اين كه ۴ محور شمال كشــور عمده اتصالات به شمال را انجــام مى دهند، بيان كرد: ولى حجم تردد در محور مواصلاتى هراز بالا اســت. آخوندى با تأكيد بر اين كه نگاه توســعه اى محورهاى مازندران در آينده در دستور كار قرار دارد، ادامه داد: حدود ۲۰ دســتگاه تونــل به طول تقريبى ۱۷ كيلومتر در عمليات ۴ خطه كردن محور هراز وجود داشــته و حدود ۱۷ درصد مســير را فقط تونل تشكيل مى دهد. وى به ايجاد ۱۲ دستگاه پل در عمليات تعريض محور هراز اشــاره كرد و افزود: ايــن پل ها با دو هزار و ۸۰۰ متر طول بــر روى دره هاى عميق قرار داشــته و ســهولت تردد را برقرار مى كنند. وزير راه و شهرســازى با تأكيد بر ۳۲ كيلومتر ديوارســازى با ارتفــاع بين ۷ تا ۱۷ متر در اين مســير ارتباطى، بيان كرد: جاده ســازى در مســير ارتباطى هراز با ديگر جاده هاى معمولى كشور بسيار متفاوت اســت زيرا هزينه تمام شده هر يك كيلومتر جاده هراز حدود ۵ برابر ايجاد جاده هاى معمولى در ديگر نقاط كشــور است. اين مسؤول با اشاره به وجود حدود ۵۵ كيلومتر از تعريض و ۴ خطه كردن جاده هراز، يادآور شد: اين عمليات در ۳ فاز اجرايى مى شود كه در فاز نخست شاهد افتتاح ۸ كيلومتر از آن با ايجاد دو كيلومتر تونل و ۲۳۰ متر پل بوده و ديگر موارد ايجاد ديوارهاى بسيار بلند است كه بخشى از گلوگاه هاى مسير را باز مى كند. آخوندى بيان كرد: اميدواريم با بازگشايى مسير ۴ خطه محور هراز بتوانيم به پيشــواز تعطيلات نوروز برويم و مردم هم از مســير مطمئن اســتفاده كنند. وى در پايان گفت: براى كل پــروژه ۴ خطه كردن محور مواصلاتى هراز يك هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار لحاظ مى شود.