۱۸۴۶ مناقصه – شركت توزيع نیروی برق استان همدان- امور حقوقی

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله‌ای شماره۰۲/۹۵ نوبت اول شركت توزيع نیروی برق استان همدان در نظر دارد انجام امورحقوقی کارفرما را از طریق کارشناسان آگاه به مسائل حقوقی به اشخاص حقوقی که دارای مجوز انجام امورحقوقی بوده و یکی از  اعضاء آن دارای پروانه وکالت از مراجع ذیصلاح باشد براساس اسناد و شرایط مناقصه […]

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله‌ای شماره۰۲/۹۵

نوبت اول

شركت توزيع نیروی برق استان همدان در نظر دارد انجام امورحقوقی کارفرما را از طریق کارشناسان آگاه به مسائل حقوقی به اشخاص حقوقی که دارای مجوز انجام امورحقوقی بوده و یکی از 

اعضاء آن دارای پروانه وکالت از مراجع ذیصلاح باشد براساس اسناد و شرایط مناقصه دعوت به عمل می‌آید ازتاريخ انتشار آگهي به مدت ۵ روز با ارائه فيش واريزي به مبلغ ۵۰۰۰۰ريال به 

حساب سپهر ۰۱۰۱۸۴۷۶۹۴۰۰۰ نزد بانك صادرات مهديه بنام شركت توزيع برق استان همدان جهت خرید اسناد  و ارائه پیشنهاد مالی به آدرس سایت‌های ذیل مراجعه نمایند

ردیف

شرح

شماره مناقصه

آخرین مهلت تحویل پاکات

تاریخ جلسه بازگشائی پاکات

مبلغ ضمانت نامه بانکی (ریال)

۱

انجام امور حقوقی مرتبط با توزیع برق  

۲/۹۵

۹۵٫۰۲٫۲۰

۹۵٫۰۲٫۲۱ ساعت ۱۵

۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

به پیشنهادات فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان  واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر،ضمانت‌نامه 
 
مخدوش،کمترازمبلغ مقرر ،چک شخصی وشرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد . اسناد درسایت‌های ذیل قابل دسترس می‌باشد جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن ۳۸۲۷۴۶۳۲- ۰۸۱تماس 
 
حاصل فرماييد. 

سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان : http://www.edch.ir

سايت معاملات شركت توانير : http://tender.tavanir.org.ir

سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir  

   روابط عمومي شركت توزيع نیروی برق استان همدان