۱۸۴۶ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- احداث دیوار هدایت آب

آگهي فراخوان عمومي مناقصه مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير دستگاه نظارت: مديريت ساخت و توسعه راه ها/ اداره نظارت بر ساخت راه هاي اصلي و فرعي رديف شماره مناقصه شرح عمليات بر آورد تقريبي «ريال» تضمين «ريال» نوع ضمانتنامه تاريخ دريافت اسناد مهلت تحويل […]

آگهي فراخوان عمومي مناقصه

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

دستگاه نظارت: مديريت ساخت و توسعه راه ها/ اداره نظارت بر ساخت راه هاي اصلي و فرعي

رديف

شماره مناقصه

شرح عمليات

بر آورد تقريبي

«ريال»

تضمين

«ريال»

نوع ضمانتنامه

تاريخ دريافت اسناد

مهلت تحويل اسناد

تاريخ گشايش پاكات

۱

۱/۹۵

تجديد

احداث ديوار هدايت آب در محور نمازگاه تنگ ارم

۳٫۰۳۷٫۹۱۹٫۳۳۶

۱۵۲٫۰۰۰۰۰۰

بانكي

۹۵٫۰۱٫۳۱

تا

۹۵٫۰۲٫۰۱

۹۵٫۰۲٫۱۱

۹۵٫۰۲٫۱۲

ساعت ۹ صبح

·   محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتدايبلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان و رسيدگي

·   محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل (ساختمان شماره دو)

·   حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:

        داشتن گواهي احراز رتبه ۵ راه و ترابري

·        مهلت تحويل اسناد تا پايان وقت اداريمورخ ۹۵٫۰۲٫۱۱ مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir   مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.