«بريتيش اير ويز» پرواز مستقيم به ايران را از سر مى گيرد 

  رويترز اعلام كرد شركت هواپيمايى «بريتيش ايرويز» انگلستان از ماه جولاى پروازهاى مستقيم خود به تهران را از سر مى گيرد. به گــزارش فارس به نقــل از رويتــرز، شــركت هواپيمايى بريتيــش ايرويز، بعــد از ســرگيرى پروازهــاى مســتقيم فرانســه، تصميــم گرفــت پروازهــاى مســتقيم به تهران را از ســر بگيرد. اين اقــدام بعد از لغو تحريم […]

 

رويترز اعلام كرد شركت هواپيمايى «بريتيش ايرويز» انگلستان از ماه جولاى پروازهاى مستقيم خود به تهران را از سر مى گيرد. به گــزارش فارس به نقــل از رويتــرز، شــركت هواپيمايى بريتيــش ايرويز، بعــد از ســرگيرى پروازهــاى مســتقيم فرانســه، تصميــم گرفــت پروازهــاى مســتقيم به تهران را از ســر بگيرد. اين اقــدام بعد از لغو تحريم هــاى عليه ايران انجام مى شــود. شــركت هواپيمايى بريتيش ايرويز اعلام كرده است كه هفته اى ۶ پرواز به مقصد ايران قبل از پايان زمســتان ۲۰۱۶ از فــرودگاه هترو لندن انجام خواهد شــد. براســاس اين گزارش، توافق هســته اى ايران و گروه ۵+۱ اميدوارى براى سرمايه گذارى خارجى در كشــور ۸۰ ميليون نفرى را به ويژه بعد از ملاقات روحانى با دو كشور اروپايى در هفته گذشته بيش تر كرده است. شركت هواپيمايى بريتيش گفته است كه سابقه پرواز اين شركت به تهران به سال ۱۹۴۶ بر مى گردد كه اين پرواز ها در ســال ۲۰۱۲ به دلايل سياســى و بازرگانى متوقف شد. رويترز تأكيد كرده اســت كه لغو تحريم هاى ايران بازار بســيار خوبى را براى شركت هاى هواپيمايى غربى ايجاد كرده اســت، ايران هفته گذشته ۱۱۸ ايرباس به ارزش ۲۷ ميليارد دلار كه ۱۲ فروند آن پهن پيكر A380 است خريدارى كرد.