توسعه اقتصاد غيرنفتى عربستان كند شده است 

  معيار ســنجش رشــد در اقتصاد غيرنفتى عربستان ســعودى در شرايطى كه ســقوط كم ســابقه قيمت نفت بزرگ ترين صادركننده نفت جهان را تحت فشار قرارداده اســت، به ركورد پايينى رسيد. به گزارش ايســنا، شاخص مديران خريد بانك «امارات ان بى دى» براى عربســتان سعودى در ژانويه به ۵۳,۹ واحد كاهش يافت كه پايين ترين […]

 

معيار ســنجش رشــد در اقتصاد غيرنفتى عربستان ســعودى در شرايطى كه ســقوط كم ســابقه قيمت نفت بزرگ ترين صادركننده نفت جهان را تحت فشار قرارداده اســت، به ركورد پايينى رسيد. به گزارش ايســنا، شاخص مديران خريد بانك «امارات ان بى دى» براى عربســتان سعودى در ژانويه به ۵۳,۹ واحد كاهش يافت كه پايين ترين ســطح در ۶ ســال و نيم گذشته بود. شــاخص مديران خريد امارات متحده عربى هم در ژانويه به ۵۲,۷ واحد كاهش يافت كه پايين ترين سطح در ۴۶ ماه گذشته بود. شاخص مديران خريد مصر براى چهارمين ماه كاهش يافت و از ۴۸,۲ واحد در دســامبر به ۴۸ واحد در ژانويه رسيد. رقم بالاى ۵۰ به منزله رشد بوده و پايين اين رقم، رشد منفى را نشان مى دهد. براســاس گزارش بلومبرگ، مقامات عربستانى بــه دليل افت قيمت نفت كه از بالاى ۱۰۰ دلار در هر بشــكه به پايين ۳۰ دلار در هر بشكه رسيد، با كســرى بودجه مواجه شــده اند و هزينه ها و يارانه ها را كاهش ً داده و درصدد خصوصى ســازى نهادهاى دولتى هستند. مقامات عربستانى مكررا اعلام كرده اند كه اقتصاد اين كشــور كاهش قيمت هاى نفت را تحمل خواهد كرد و ذخاير ارزى اين كشــور همچنان يكى از بزرگ ترين ذخاير جهان هستند. با اين همــه صندوق بين المللى پــول در آخرين گزارش «دورنمــاى اقتصادى جهان»، نرخ رشــد مورد پيش بينى براى اقتصاد عربســتان در سال ميلادى جارى و آينده را به دليل فشــارهاى حاصل از ســقوط قيمت نفت بر امور اين كشــور تنزل داد و پيش بينى كرد رشــد اقتصادى بزرگ ترين صادركننده نفت جهان در مقايســه با ۳,۴ درصد در ســال ۲۰۱۵، امســال به ۱,۲ درصد و در سال ۲۰۱۷ به ۱,۹ درصد كاهش خواهد يافت. شــاخص مديــران خريد بر مبناى آمارى تهيه مى شــود كه ماهانه از پاســخنامه هاى ارســالى به مديران ۴۰۰ شــركت در بخش هاى توليد، خدمات، ساخت و ساز و ساير بخش هاى غيرنفتى تهيه مى شوند.