معاون وزير راه و شهرسازى خبر داد توزيع وام بافت هاى فرسوده بين ۳۱ استان كشور

  معاون وزير راه و شهرســازى اظهار كرد: كمك ۲۰۰ ميليارد تومانى دولت براى تأمين مابه التفاوت ســود بانكى نوسازى بافت هاى فرســوده بين ۳۱ استان كشور براساس تقاضاى استان ها توزيع شده اســت. به گزارش ايسنا، محمدسعيد ايزدى اظهار كرد: اســتان هاى تهران با ۶ هزار، آذربايجان شــرقى ۴۵۰۰، اصفهان ۲ هزار، گيلان ۳ […]

 

معاون وزير راه و شهرســازى اظهار كرد: كمك ۲۰۰ ميليارد تومانى دولت براى تأمين مابه التفاوت ســود بانكى نوسازى بافت هاى فرســوده بين ۳۱ استان كشور براساس تقاضاى استان ها توزيع شده اســت. به گزارش ايسنا، محمدسعيد ايزدى اظهار كرد: اســتان هاى تهران با ۶ هزار، آذربايجان شــرقى ۴۵۰۰، اصفهان ۲ هزار، گيلان ۳ هــزار، مازندران ۴ هزار، همدان ۳ هزار، فارس ۲۱۰۰، خوزســتان ۱۸۰۰، خراســان رضوى ۱۹۰۰، كرمان ۱۳۰۰، اردبيــل ۱۵۰۰، آذربايجان غربى ۱۴۰۰، گلستان ۱۷۰۰، سيستان و بلوچستان، سمنان و قزوين هر كدام با ۱۱۰۰ سهميه از جمله استان هايى هستند كه بيش ترين تقاضا براى دريافت وام بافت هاى فرسوده را داشته اند. وى افزود: مبلغ تسهيلات براى كلان شهر ها ۵۰ ميليون تومان، شهرهاى بالاى ۲۰۰ هزار نفر ۴۰ ميليون و ســاير شهر ها ۳۰ ميليون تومان است كه ۵۰ هزار تسهيلات اعلام شــده فعلى بين اين شهر ها توزيع شده اســت. مديرعامل شركت عمران و بهســازى شــهرى تصريح كرد: اعلام كمك ۲۰۰ ميليارد تومانى دولت به بافت هاى ناكارآمد كــه نوبخت اعلام كردند در راســتاى تعهد اعطــاى ۳۰۰ هزار وام بافت هاى فرســوده اســت كه دولت مابه التفاوت ســود بانكى را تأمين مى كند. به گفته ايزدى، ۲۰۰ ميليارد تومان فعلى با ســود ۱۴ درصد براى ســال هاى اول و دوم به ۵۰ هزار واحد مســكونى اختصاص مى يابد. پيش از اين نيز به ۵۷ هزار واحد تسهيلات اختصاص يافته بود كه با رقم فعلى اين تعداد به ۱۰۷ هزار واحد مى رسد. وى خاطرنشان كرد: براساس مصوبه هيأت وزيران قرار بود ۳۰۰ هزار وام نوسازى به بافت هاى فرســوده اختصاص يابد. اين وام با بهره ۲۴ درصد براى دو ساله اول و ۲۱ درصد براى فروش اقساطى ۱۰ ساله بود. دولت تقبل كرده كه ۱۰ درصد از مبلغ سود را پرداخت كند. لذا متقاضيان براى دو سال اول ۱۴ درصد و براى ۱۰ سال بعدى ۱۱ درصد سود پرداخت خواهند كرد. ايزدى اظهار اميدوارى كرد: براى سال هاى بعدى وام بافت هاى فرسوده به سقف ۳۰۰ هزار تسهيلات هدفگذارى شده برسد.