معدن و كارخانه طلاى ساريگونى به بهره بردارى رسيد 

  معدن و كارخانه اســتحصال شــمش طلاى ســاريگونى قــروه از بزرگ ترين ســرمايه گذارى هاى صنعتى كردستان، به ميمنت جشــن هاى سالگرد پيروزى انقلاب اســلامى با حضــور وزير صنعت، معدن و تجارت، اســتاندار كردســتان و مســؤولان ملى و محلى به بهره بردارى رســيد. به گزارش ايرنا، محمد دره وزمى، رييس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت […]

 

معدن و كارخانه اســتحصال شــمش طلاى ســاريگونى قــروه از بزرگ ترين ســرمايه گذارى هاى صنعتى كردستان، به ميمنت جشــن هاى سالگرد پيروزى انقلاب اســلامى با حضــور وزير صنعت، معدن و تجارت، اســتاندار كردســتان و مســؤولان ملى و محلى به بهره بردارى رســيد. به گزارش ايرنا، محمد دره وزمى، رييس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت كردســتان در آيين افتتــاح اين طرح، گفت: اين پروژه نتيجه ســرمايه گذارى خارجى در معادن كردستان است و براى بهره بردارى از آن ۷۸ ميليون دلار سرمايه گذارى شده است. وى گفت: با بهره بردارى از اين پروژه زمينه بيش از ۳۰۰ شــغل دايم جديد در كردستان فراهم شده اســت. برپايه گزارش هاى رسمى دولت، مدت بهره بردارى اين معــدن كه ذخيره قطعى آن ۱۴ميليون و ۸۰۰ هزار تن كانســنگ طلا با عيار يك و ۲۴ گرم در تن مى باشــد ۷ ساله اســت. پيش بينى شده است در اين ۷ سال به طور متوسط ســالانه دو ميليون تن كانسنگ اســتخراج و طلاى آن استحصال شــود. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت كردســتان گفت: شهريور ماه سال ۹۴ كار بهره بردارى آزمايشــى از معدن طلاى ساريگونى آغاز و توليد آن در مهر و آبان سال جارى انجام شد. محدوده كانسار طلاى ساريگونى ۳۴ كيلومترى شمال شرق شهرستان قروه و در حد فاصل روستاهاى داشكسن، بهارلو و نى بند است. خارجى ها در ۱۵ سال گذشته چند بار براى سرمايه گذارى در اين پروژه اقدام كردند اما حداقل تلاش شــركت انگليســى «ريوتينتو» و سپس كوشش چينى ها در ســرمايه گذارى در اين پروژه نافرجام ماند تا اين كه در ابتداى سال ۲۰۱۲ اين معدن به شــركت قزاقســتانى واگذار شد و بالاخره توســط آن ها و شركت ايرانى زركوه به بهره بردارى رسيد. احداث كارخانه سيمان ديواندره كلنگ زنى شد همچنين در مراســمى ديگر در اين اســتان كلنگ احداث كارخانه ســيمان ديوانــدره با حضور وزير صنعــت، معدن و تجارت بر زمين زده شــد. وزير صنعت، معدن و تجارت در مراســم كلنگ زنى كارخانه ســيمان چلچمه سارال ديواندره، گفت: تمامى مسؤولان اعم از كشورى و اســتانى بايد همكارى كنند تا صنعت در منطقه ديواندره رشد و رونق پيدا كند. محمدرضا نعمت زاده با بيان اين كه سيمان خمير مايه توسعه است، اظهار داشت: اميدوارم با ايجاد كارخانه سيمان ديواندره، پروژه هاى صنعتى در منطقه ايجاد شوند. وى از اعلام آمادگى دولت براى كمك به ســرمايه گذاران اين پروژه ها خبر داد و از سرمايه گذار بخش خصوصى ساخت اين كارخانه هم قدردانى كرد. رييس ســازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان نيز در اين مراسم با اشاره به اين كه اين كارخانه در زمينى به وسعت ۵۰ هكتار احداث مى شــود، گفت: زمين اين كارخانه در ۱۵ كيلومترى ديواندره به سوى سقز واقع شده است و براســاس برنامه ريزى هاى انجام شده، توســط بخش خصوصى و در مدت ۳۶ ماه احداث مى شود. محمد دره وزمى با اشاره به اين كه اين كارخانه براى توليد ســالانه يك ميليون تن سيمان خاكسترى طراحى شــده است، بيان كرد: سرمايه گذارى پيش بينى شده براى اجراى اين طرح ۴۰۰ ميليارد تومان است. مشاور طرح كارخانه سيمان ديواندره نيز گفت: ظرفيت اين طرح توليد روزانه ۳ هزار و ۲۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تن ســيمان در روز اســت. وى با بيان اين كه بخشى از تكنولوژى اين كارخانه از خارج وارد مى شــود، عنوان كرد: دسترسى به آب، برق و گاز از فاكتورهاى مهم در توســعه يك منطقه اســت و ديواندره اين طرفيت ها را دارد. اقبال كريمى ســرمايه گذار كارخانه ســيمان ديواندره نيز از دولت به خاطر حمايت بــراى ايجاد اين پروژه قدردانى كرد و اظهار داشــت: با بهره بردارى از اين طرح، زمينه اشتغال مستقيم ۳۵۰ نفر فراهم مى شود.