وضعيت بحرانى معادن زغال سنگ مازندران

  رييــس انجمن معــدن مازنــدران گفت: مشــكلات واحدهاى زغال سنگ استان بسيار جدى و بحرانى شده است. به گزارش فارس، مصطفى ناييجى در جلســه كميته تخصصى زغال ســنگ انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان با اشاره به اين كه مشكلات واحدهاى زغال سنگ استان بسيار جدى و بغرنج شده است، اظهار كرد: زغال […]

 

رييــس انجمن معــدن مازنــدران گفت: مشــكلات واحدهاى زغال سنگ استان بسيار جدى و بحرانى شده است. به گزارش فارس، مصطفى ناييجى در جلســه كميته تخصصى زغال ســنگ انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان با اشاره به اين كه مشكلات واحدهاى زغال سنگ استان بسيار جدى و بغرنج شده است، اظهار كرد: زغال هاى كك شو و حرارتى توليدى مازندران از كيفيت بالايى برخوردار است. وى افزود: معدن داران زغال ســنگ چند هزار ميليارد تومان از واحدهاى فــرآورى از جمله ذوب آهن اصفهان طلب دارند و اين در حالى است كه اين كارخانه ها، زغال سنگ و كك وارد كرده و مبالغ ً پرداخت مى كنند. آن را نقدا رييس انجمن معدن مازندران بــا بيان اين كه چند معدن فعال باقى مانده زغال سنگ استان نيز در آســتانه تعطيلى قرار گرفتند، تصريح كــرد: در صورت تعطيلــى معادن، عمده ســرمايه گذارى بلااستفاده مى شــوند و نمى توان در جاهاى ديگر از آن بهره گيرى كــرد. ناييجى بيان داشــت: حــدود ۷ ميليــون تن در كشــور به زغال سنگ نياز داريم و تنها حدود دو ميليون تن توليد داخل است كــه حدود ۵ ميليون تن وارد مى كنيم امــا امكان توليد همه اين ها بدون نيــاز به واردات، در داخل كشــور در صــورت حمايت دولت وجود دارد و با اين كــه هنوز مطالبات خــود را دريافت نكرده بايد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنيم. در ادامــه معــدن داران زغال ســنگ اعــلام كردنــد: قيمــت زغال ســنگ وارداتى در مجموع بيش تر از داخلى تمام مى شــود، البته انتظار داريم كه قيمت تمام شــده زغال سنگ داخلى تعيين شود. در معادن زغال سنگ حرارتى استان حدود دو هزار نفر اشتغال داشتند كه در حال حاضر حداقل حدود ۸۰ درصد بيكار شده اند. معدنكاران هزينه ســاخت هر متر تونل بهره بــردارى را حدود يك ميليــون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد مى كنند كه بلافاصله بعد از تعطيلى ديگر قابليت كاربرد ندارد. اعضاى كميته تخصصى زغال ســنگ اين سؤال را مطرح كردند كه چرا دولت مجوز اكتشــاف و بهره بردارى زغال ســنگ و فولاد را مى دهد و با واردات شــرايطى ايجاد مى كند كه توليد داخل دست توليدكننــده مى ماند و دولــت به عواقب و تبعــات منفى آن توجه لازم را ندارد. فعالان معدنى مازندران اعلام كردند: براســاس طرح جامع زغال سنگ كشــور ۸۰۰ هزار تن سهم استان مازندران بوده كه سرمايه گذاران بر مبناى آن برنامه ريزى كردند. دولت در مواقع تصميم گيرى براى افزايش هزينه ها به وضعيت درام كارخانه هــا توجــه كافــى ندارد و گويــا تــوازن لازم نيز بين توليدكننــدگان، واردكنندگان و حاميــان واردات وجود ندارد كه به توليد داخلــى اين چنين كم لطفى مى شــود، نمى دانيم چگونه خودمــان را قانع كنيم كه دولــت از معــادن داراى مطالبات زياد، ارزش افزوده و حقوق دولتى اخذ مى كند