۱۸۴۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان- توسعه شبکه

نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي  شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه‌گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۸۳٫۱۱٫۱۷ مناقصه با موضوع: عمليات اصلاح و توسعه شبكه شهر و حومه بندرعباس به طول ۲۸ كيلومتر با مبلغ برآورد ۱۸٫۴۴۲٫۵۹۱٫۲۴۴ريال (هيجده ميليارد چهارصدوچهل و دو ميليون […]

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

 شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه‌گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۸۳٫۱۱٫۱۷ مناقصه با موضوع: عمليات اصلاح و توسعه شبكه شهر و حومه بندرعباس به طول ۲۸ كيلومتر با مبلغ برآورد ۱۸٫۴۴۲٫۵۹۱٫۲۴۴ريال (هيجده ميليارد چهارصدوچهل و دو ميليون و پانصدو نود و يك هزار و دويست و چهل و چهار ريال)  وتضمين شركت در مناقصه به مبلغ  ۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال (نهصد و سي ميليون ريال) به پيمانكار ‏واجد شرايط داراي رتبه ۴ آب واگذارنمايد.

از كليه شركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي‌شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته  با ارائه معرفي‌نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ريال به شماره حساب سپهر ۰۱۰۲۹۳۴۹۹۰۰۰۳ بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر – جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند. و متقاضي مي‌تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين‌نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي‌باشد، ارائه نمايد. مناقصه‌گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت ۱۳ مورخ۹۵٫۰۲٫۲۵ مي‌باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و احراز حداقل امتياز لازم (۶۵) در ساعت ۱۰ مورخ۹۵٫۰۲٫۲۷ در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است. ‏در ضمن علاقمندان مي‌توانند به سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب به نشاني:

WWW.Abfa Hormozgan.Com‏ مراجعه نمايند.                     

 روابط عمومي و آموزش همگانيشركت آب و فاضلاب استان هرمزگان