مديرعامل شركت معدنى و صنعتى چادرملو اخذ مجوز محيط زيست آنومالى D19 تا پايان سال

  محمــود نوريان ابــراز اميدوارى كرد كه ســازمان محيط زيســت تا قبل از پايان ســال جارى مجوز لازم براى فعاليت در آنومالى D19 را صادر كند. به گزارش ماين نيوز، مديرعامل شركت معدنى و صنعتى چادرملو دربــاره آخرين وضعيــت واگذارى آنومالــى D19 به چادرملو اظهــار كرد: قرار اســت شــركت چادرملو با مشاركت شركت ســنگ آهن […]

 

محمــود نوريان ابــراز اميدوارى كرد كه ســازمان محيط زيســت تا قبل از پايان ســال جارى مجوز لازم براى فعاليت در آنومالى D19 را صادر كند. به گزارش ماين نيوز، مديرعامل شركت معدنى و صنعتى چادرملو دربــاره آخرين وضعيــت واگذارى آنومالــى D19 به چادرملو اظهــار كرد: قرار اســت شــركت چادرملو با مشاركت شركت ســنگ آهن مركزى ايران در آنومالى D19 فعاليت هاى معدنى را آغاز كنند و در همين راستا نيز نامه نگارى هاى موردنياز انجام شده و وزارتخانه نيز با اين موضوع موافقت هاى اوليه را داشته است. وى افزود: تنها مجوز محيط زيســت باقى مانده اســت كه در اين زمينه نيز محيط زيســت تا حد زيادى موافقت خود را اعلام كرده و در آخرين مراحل كارشناســى و نظردهى در اين زمينه اســت. نوريان ابراز اميــدوارى كرد كه تا قبل از پايان ســال جارى محيط زيست نظر نهايى خود را درباره فعاليت در آنومالــى D19 اعلام كرده و مجوز لازم را براى فعاليت در اين منطقه صادر كند. ذخيره ۱۰۰ ميليون تنى D19 مديرعامل شــركت معدنى و صنعتــى چادرملو در پاســخ به اين ســؤال كه برآورد ذخيره آنومالى D19 چقدر اســت، گفت: برآوردهاى اوليــه حاكى از وجود ذخيره ۱۰۰ ميليون تنى ســنگ آهــن در اين منطقه است اما در ابتداى فعاليت در اين منطقه بايد اكتشافات تكميلــى صــورت بگيرد. از ســوى ديگر ذخيــره اين منطقه در عمق ۱۵۰ مترى زمين قرار دارد و به همين دليل حجم باطله بردارى بســيار زيــاد خواهد بود. يك سرى اكتشــافات قديمى نيز در اين منطقه انجام شده است اما به اكتشــافات بيش ترى نياز داريم. وى درباره ً بعد از دريافت محيط زيست اين منطقه نيز گفت: قطعا مجوز محيــط زيســت، اقدامــات لازم را جهت حفظ محيط زيست منطقه در حين فعاليت هاى معدنى انجام خواهيم داد و حدود نيمــى از آنومالى نيز جزو مناطق حفاظت شده محيط زيست است. استارت سرد فولاد چادرملو تا پايان سال مديرعامل شــركت معدنى و صنعتــى چادرملو در خصوص آخرين وضعيت پروژه فولاد چادرملو نيز گفت: اميدواريم تا پايان ســال جارى استارت سرد اين پروژه زده شود. ضمن اين كه پيشرفت پروژه هم اكنون حدود ۹۷ درصد اســت. نوريان در پاسخ به ســؤالى مبنى بر اين كه برنامه چادرملو در فضاى پساتحريم چيست، نيز توضيح داد: اميدوار هستيم با رفع تدريجى تحريم ها و حل مشكلات بانكى بتوانيم در پروژه هاى آتى چادرملو ً از فاينانس اروپايى استفاده كنيم اما فعلا برنامه اى براى مشاركت با شركت هاى خارجى نداريم