معاون وزير علوم خبر داد صادرات ۸۵ ميليون دلارى محصولات پارك هاى علم و فن آورى

  معاون پژوهش و فــن آورى وزير علــوم، تحقيقات و فــن آورى از صادرات ۸۵ ميليون دلارى محصــولات پارك هاى علم و فن آورى خبر داد. به گزارش ايســنا، وحيــد احمدى در جمع خبرنگاران در سيســتان و بلوچســتان ضمن تبريك فرا رسيدن ايام ا… دهه فجر اظهار كرد: بعد از گذشت ۴ دهه از پيروزى […]

 

معاون پژوهش و فــن آورى وزير علــوم، تحقيقات و فــن آورى از صادرات ۸۵ ميليون دلارى محصــولات پارك هاى علم و فن آورى خبر داد. به گزارش ايســنا، وحيــد احمدى در جمع خبرنگاران در سيســتان و بلوچســتان ضمن تبريك فرا رسيدن ايام ا… دهه فجر اظهار كرد: بعد از گذشت ۴ دهه از پيروزى انقلاب اسلامى، سرمايه عظيم انســانى و علمى را در اختيار داريم. اين سرمايه عظيم شرايطى را به وجود آورده تا در عرصه رقابت علمــى و گفتمان علمى دنيا نقش فعال و مؤثرترى داشته باشــيم. وى با بيان اين كه پيروزى در برجام نشان از قدرت علمى ما داشت افزود: در حال حاضر كشور ايران از نظر سطح علمى در دنيا در رتبه قابل قبولى قرار دارد كه اين خود يكى از دلايل وارد مذاكره شدن دنيا با ايران است. احمدى تصريح كرد: در دنياى امروز ديگر زبان زور زبان حاكم نيست بلكه زبان علمى جاى خود را به زيان زور داده و امروز دنيا آن را پذيرفته اند. وى اظهار كرد: ايران علاوه بر فن آورى هسته اى در زمينه هايى چون نانو، هوا و فضا و… صاحب توانمندى هاى علمى قابل قبولى در منطقه و صاحب نفوذ علمى در دنياســت. معاون وزير علوم با بيان اين كه سطوح علمى بالاى دانشگاه هاى ايران محصول تلاش جوانان، اعضاى هيأت علمى، دانشمندان و محققين است اضافه كرد: تحريم ها باعث شد صنايع در كنار دانشگاه بيايند و از ظرفيت هر دو اســتفاده كنيم. احمدى يادآور شــد: در سال ۲۰۱۲ هيچ دانشــگاهى از ايران در سطح دانشگاه هاى برتر دنيا نبود، اما خوشبختانه اكنون در رتبه بندى پايگاه لايدين ۱۳ دانشگاه كشور جز دانشگاه هاى برتر دنيا هستند.