۱۸۴۸ آگهی – اداره تصفيه امورورشكستگي تهران – صنایع خودروی پیوند

آگهی مزایده  اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران قائم مقام قانوني شرکت ورشکسته صنایع خودروی پیوند توسعه به شماره ثبت ۱۴۹۹۰۸ در نظر دارد نسبت به فروش اموال موجود در محل کارخانه متعلق به شرکت ورشکسته فوق به آدرس: شهرستان رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد نبش شمشماد ۷ را از طریق مزایده و با شرایط ذیل […]

آگهی مزایده 

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران قائم مقام قانوني شرکت ورشکسته صنایع خودروی پیوند توسعه به شماره ثبت ۱۴۹۹۰۸ در نظر دارد نسبت به فروش اموال موجود در محل کارخانه متعلق به شرکت ورشکسته فوق به آدرس: شهرستان رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد نبش شمشماد ۷ را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در روز دوشنبه مورخه ۹۵٫۰۳٫۰۳ ساعت ۱۱ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم اداره كل تصفيه امورورشكستگي.

مشخصات مورد مزایده : تعداد دوازده عدد دستگاه ماشین پرچ غلطکی ساخت شرکت پلاتین ایران به همراه کانوایر و نوار نقاله لاستیکی ساخت شرکت گروه صنعتی بهسازان و تعداد بیست و چهار عدد قالب در مدلهای مختلف از قبیل جیک و فیکسچر که همگی آنان طبق نظریه کارشناسی مستهلک بوده و متعلق به کارخانه شرکت ورشکسته صنایع خودروی پیوند توسعه می باشد با مشخصات فنی که در نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۴۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال ارزیابی گردیده قید شده است .

شرایط شرکت در مزایده :

۱ فروش نقدی است . ۲ پیشنهاد دهندگان باید قبلاً ۵ % قیمت پایه مزایده را بعنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده به حساب شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشکستگان اداره تصفیه تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد واریز و یا معادل وجه فوق چک بانکی در وجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اخذ و قبض سپرده یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود نماید. ۴ پیشنهادها باید در پاکت لاک و مهر شده با ذکر جمله مربوط به مزایده ملک شرکت پیوند توسعه و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۱ به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم شود . ۵ اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم مشروط فاقد سپرده و بر خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد . ۶ پیشنهاد ها در ساعت ۱۰ صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلا مانع است و عندالاقتضاء در همان جلسه مزایده حضوری نیز بعمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید . ۷ برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله را در وجه اداره تصفیه تهران پرداخت نماید . ۸ چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد وجه سپرده جهت شرکت در جلسه مزایده به نفــــع ورشکسته و هیأت بستانکاران وی ضبط خواهد شد. ۹ بدیهی است چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد. ۱۰ متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره تصفیه مراجعه نمایند .                                                                                                                                                                                                         قزلسفلو    مستشار قضایی اداره تصفیه امورورشکستگی تهرانشعبه چهارم