۱۸۴۸ آگهی – اداره تصفیه امور ورشکستگی- شرکت شباهنگ صحرا

آگهی ختم پرونده ورشکستگی سلام علیکم بدینوسیله به اطلاع اشخاص ذینفع می‌رساند جریان پرونده ورشکستگی شرکت شباهنگ صحرا با پرداخت صد در صد مطالبات بستانکاران به استناد ماده ۴۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مختومه شده است محمدجواد حسین زاده – معاون قضایی اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه 

آگهی ختم پرونده ورشکستگی

سلام علیکم

بدینوسیله به اطلاع اشخاص ذینفع می‌رساند جریان پرونده ورشکستگی شرکت شباهنگ صحرا با پرداخت صد در صد مطالبات بستانکاران به استناد ماده ۴۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مختومه شده است

محمدجواد حسین زاده – معاون قضایی اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه