۱۸۴۸ مزایده – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- دروس ایران

آگهی مزایده اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته دروس ایران در نظر دارد نسبت به فروش اموال منقول متعلق به نامبرده را از طریق مزایده در روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۰ ساعت ۱۱ صبح با شرح  و مشخصات و ضوابط ذیل اقدام نماید : الف – مشخصاتاموال مورد مزایده : اموال منقول […]

آگهی مزایده

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته دروس ایران در نظر دارد نسبت به فروش اموال منقول متعلق به نامبرده را از طریق مزایده در روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۰ ساعت ۱۱ صبح با شرح  و مشخصات و ضوابط ذیل اقدام نماید :

الف – مشخصاتاموال مورد مزایده :

اموال منقول شرکت دروس ایران مشتمل بر انواع وان حمام چند ضلعی در ابعاد و مدلهای مختلف که کلیه آنها وارداتی می باشند از قبیل وان سه گوش و وان چند ضلعی و جکوزی و زیر دوشی کوچک و زیر دوشی پنل دار و  متفرقه و دستشویی در انواع مختلف یک مجموع آنان به تعداد ۱۰۰۸ عدد می باشند که قیمت پایه مزایده آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۵٫۳۵۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال معادل تعیین شده است را از طریق مزایده بفروش برساند . 

 ب : شرایط شرکت در مزایده

۱ فروش نقدي است . ۲ پيشنهاد دهندگان بايد قبلاً ۵% بهای ارزیابی معادل مبلغ ۲۶۷٫۹۱۵٫۰۰۰ ریال به عنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده اموال منقول شرکت دروس ایران را به حساب شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشکستگان اداره تصفیه تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد ۵۷۷ واریز و یا معادل وجه فوق چک بانکی در وجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اخذ و قبض سپرده یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند . ۳ – پيشنهادات بايد در پاكت لاك و مهر شده و با ذكر جمله ( مربوط به مزایده اموال  منقول شرکت دروس ایران  و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخه ۱۰/۳/۹۵  به دبيرخانه اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به نشاني تهران خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تسليم شود . ۴- این اداره در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهادات مبهم مشروط فاقد سپرده و برخلاف شرايط اين آگهي ترتيب اثر داده نخواهد شد ۵ پیشنهادها در ساعت ۱۰ صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد  در همان جلسه مزایده حضوری نیز به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنـهاد نماید .۶ –  برنده مزايده باید ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله رادروجه اداره تصفیه تهران پرداخت نماید . ۷ – چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نشود يا آنكه برنده مزايده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد وجه سپرده جهت شرکت در جلسه مزایده به نفع ورشکسته و هیأت بستانکاران وی ضبط خواهد شد . ۸ بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت ۱۰۰ % قیمت پیشنهادی میسر خواهد بود .

قزلسفلو مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران شعبه چهارم