۱۸۴۹ مناقصه – شرکت پتروشیمی کارون- باندل رآکتور

 مناقصات ساخت ۸ عدد باندل رآکتور R-32501    به شماره MN-15/490 وپوشش داخلی مخزن T-39012به شماره MN-15/478  شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد نسبت به ساخت ۸عددباندل رآکتورR-32501 وپوشش داخلی مخزن T-39012  اقدام و کار را از طريق برگزاری مناقصه به پيمانکاران واجدالشرايط واگذار نمايد. لذاازکليه پيمانکاران واجدالشرايط که درزمينه دارای تجربه وتوانائی بوده درصورت تمايل […]

 مناقصات ساخت ۸ عدد باندل رآکتور R-32501    به شماره MN-15/490

وپوشش داخلی مخزن T-39012به شماره MN-15/478

 شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد نسبت به ساخت ۸عددباندل رآکتورR-32501 وپوشش داخلی مخزن T-39012  اقدام و کار را از طريق برگزاری مناقصه به پيمانکاران واجدالشرايط واگذار نمايد.

لذاازکليه پيمانکاران واجدالشرايط که درزمينه دارای تجربه وتوانائی بوده درصورت تمايل در اين مناقصه شرکت نمائيد .

محل تحویل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ـ سایت ۲ـ شركت پتروشیمی كارون- دفتر امور حقوقی و پیمانها تلفن: ۲۲۲۵۶؛ نمابر ۲۲۰۴۹ ؛ پيش شماره ۰۶۱۵۲۱

زمان تحویل اسناد مناقصه:  از تاريخ ۹۵٫۰۲٫۰۴ لغايت ۹۵٫۰۲٫۱۳

قیمت فروش اسناد برای هر مناقصه: ۵۰۰،۰۰۰ پانصد هزار ریال

 الف:مناقصه يک مرحله ای بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابی مورد   ارزيابی کيفی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حد اقل امتياز لازم جهت بازگشائی پاکت پيشنهاد قيمت شرکت کنندگان ۶۰ امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت کنندگانی که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائی نخواهد شد.

شماره مناقصه

عنوان

تعداد مرحله مناقصه

MN-15/478

پوشش داخلی مخزن T-39012

نوبت اول

MN-15/490

ساخت ۸عدد باندل رآکتور R-32501

نوبت اول

روابط عمومی پتروشیمی کارون