۱۸۴۹فراخوان – شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي- فروش کابل

” آگهي فراخوان مزايده عمومي “۱۰۱/۹۵ نام شرکت مزايده‌گزار: شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي موضوع مزايده:فروش انواع کابل‌هاي مسي و آهن‌آلات اسقاط, چوک‌ها وترانس جريان‌ها و کليدها و فيوزهاي اسقاط، موادچدني، بشکه و الوار چوب و تخته اسقاط شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي در نظر دارد ضايعات انواع کابل‌هاي مسي(صرفاً شرکتهاي […]

” آگهي فراخوان مزايده عمومي “۱۰۱/۹۵

نام شرکت مزايده‌گزار: شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي

موضوع مزايده:فروش انواع کابل‌هاي مسي و آهن‌آلات اسقاط, چوک‌ها وترانس جريان‌ها و کليدها و فيوزهاي اسقاط، موادچدني، بشکه و الوار چوب و تخته اسقاط

شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي در نظر دارد ضايعات انواع کابل‌هاي مسي(صرفاً شرکتهاي توليد سيم و کابل و يا مصنوعات مسي با مجوز وزارت صنايع مي‌توانند شرکت نمايند) و آهن‌آلات اسقاط، چوک‌ها و ترانس جريانها و کليدها فيوزهاي اسقاط، موادچدني، بشکه و الوارچوب و تخته اسقاط خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. متقاضيان محترم مي‌توانند از روز شنبه  ۹۵٫۰۲٫۰۴ تا چهارشنبه ۹۵٫۰۲٫۰۸ از ساعت  ۸ تا ۱۴ به منظور خريد اسناد مزايده و بازديد، با ارائه فيش واريزي به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب سپهر بانک صادرات به شماره ۰۱۰۱۸۲۴۱۹۳۰۰۴ به اداره هماهنگي انبارهاي اين شرکت واقع در مشهد بلوار کمربندي، روبروي ميدان بار رضوي، ابتداي بلوار شهيد عباسپور، بين درب نيروگاه مشهد و توس نيرو و مقابل شرکت گاز مراجعه نمايند. ضمنا،ً اسناد مزايده در سايت شرکت به نشاني www.kedc.ir و همچنين وب سايت توانير به نشاني www.Tavanir.org.ir قابل مشاهده و دريافت است.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، بدون سپرده، چک شخصي و پيشنهادهايي که بعد از انقضاي مهلت مقرر در فراخوان واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قبول پيشنهادها تا پايان وقت اداري روز شنبه ۹۵٫۰۲٫۱۱ در اداره هماهنگي انبارها (نشاني بالا) بوده و گشايش پاکتها در روز سه شنبه ۹۵٫۰۲٫۱۳ در محل سالن جلسات شرکت واقع در بلوار فرهنگ، بين دانش آموز و دانشجو خواهد بود.

ميزان سپرده جهت شرکت در مزايده ده درصد مبلغ پيشنهادي مي‌باشد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر با تلفن ۳۳۶۵۱۳۴۲-۰۵۱ در ساعات اداري تماس حاصل فرماييد. 

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي