۱۸۴۹ مناقصه – شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران- خدمات حمل و جابجایی کارکنان

آگهـي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي   شماره مجوز:‌ ۱۳۹۵٫۴۴۸ نوبت اول مناقصه‌گزار: شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران/مديريت منابع انساني/خدمات اداري و اجتماعي موضوع مناقصه: ارائه خدمات حمل و جابجايي كاركنان و پرسنل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايرانشاغل در اداره كل سوختگيري هواپيمايي مستقر در فرودگاه مهرآباد با استفاده از هجده (۱۸) دستگاه ميني […]

آگهـي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي  

شماره مجوز:‌ ۱۳۹۵٫۴۴۸

نوبت اول

مناقصه‌گزار: شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران/مديريت منابع انساني/خدمات اداري و اجتماعي

موضوع مناقصه: ارائه خدمات حمل و جابجايي كاركنان و پرسنل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايرانشاغل در اداره كل سوختگيري هواپيمايي مستقر در فرودگاه مهرآباد با استفاده از هجده (۱۸) دستگاه ميني بوس هيونداي مدل ۱۳۸۵ به بالا با راننده آن در محدوده مشخص شده در تهران، كرج و ورامين در مجموع تعداد ۳۱۵۶۴ نيمراه

تاريخ ، مهلت ، نشاني محل دريافت و تحويل فرم هاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران :

دو هفته از تاريخ انتشار آخرين آگهي روزنامه، متقاضيان مي‌توانند فرم‌هاي ارزيابي كيفي را از سايتهاي http://iets.mporg.irو monaghese.niopdc.ir و آدرس خيابان ايرانشهر شمالي نبش شاداب پلاك ۱۷۰ شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران طبقه ششم امور قراردادها دريافت و پس از تكميل به امور قراردادهاي شركت ملي پخش تحويل نمايند. ضمناً آگهي در سايتwww.shana.irنيز درج مي‌گردد .

تلفن تماس: ۸۴۱۲۱۷۰۷-۸۴۱۲۱۸۵۲

شرايط متقاضيان : كليه شركتهاي توانمند داراي:

·        ۱- صلاحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعي (اصل و كپي)

·        ۲- اسناد تراز مالي ساليانه شركت كه به تائيد حسابرس و بازرس قانوني رسيده باشد.

·        ۳- اساسنامه، آگهي تاسيس، آخرين تغييرات شركت، شناسه ملي و شناسه اقتصادي

·        ۴- احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي(حداقل امتيازقابل قبول ۵۰ مي‌باشد)

پس از ارزيابي كيفي، از متقاضيان واجد شرايط به صورت كتبي جهت مراجعه و اخذ مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

واجدين شرايط شركت در مناقصه بايستي مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۶۷ ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب شماره ۵۵/۲۶۶۰۲۶۶ بانك ملت مستقل مركزي به نام شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران

واريز و اصل رسيد وجه آن يا ضمانتامه بانكي معادل آن را در مدارك مناقصه تحويل نمايند. 

روابط عمومی اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور