۱۸۴۹مناقصه – شركت پتروشيمي بوعلي سينا- خدمات عمومی

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای نوبت دوم شركت پتروشيمي بوعلي سينا در نظر دارد مناقصه خدمات عمومی خود واقع در ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني سايت ۴، را از طريق مناقصه یک مرحله‌اي و با ارزیابی کیفی به شرکتهای توانمند در اين زمينه واگذار نمايد. ۱- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه، ۵ روز پس […]

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت دوم

شركت پتروشيمي بوعلي سينا در نظر دارد مناقصه خدمات عمومی خود واقع در ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني سايت ۴، را از

طريق مناقصه یک مرحله‌اي و با ارزیابی کیفی به شرکتهای توانمند در اين زمينه واگذار نمايد.

۱- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه، ۵ روز پس از انتشار نوبت دوم آگهي به نشاني مندرج در بند ۵

۲- آخرين مهلت تسليم اسناد ارزیابی کیفی (پاکت جداگانه) و پاکات مناقصه (الف، ب، ج)، ۱۰ روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد

مناقصه به نشانی مندرج در بند ۵

۳- مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۳۹۳٫۹۵۰٫۰۰۰ (سیصد و نود و سه میلیون نهصد و پنجاه هزار) ریال بصورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا وجه نقد

۴- بازگشايي پاكات در تاريخ ۹۵٫۰۲٫۲۹ انجام خواهد شد.

۵- متقاضيان براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به نشاني:

دفتر امور پيمانها واقع درماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني(ره) سايت ۴، شركت پتروشيمي بوعلي سينا يا به سايت اينترنتي

شركت پتروشيمي بوعلي سينا: WWW.BSPC.IR مراجعه نمايند.

كد فراخوان فوق‌الذكر در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ۱۴۴۵۶۱۸مي‌باشد.  

روابط عمومي شركت پتروشيمي بوعلي سينا