۱۸۴۹مزایده – دانشگاه یزد- فضای فیزیکی مرکز مشاوره دانشگاه

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ۱-نام مزایده‌گزار:دانشگاه یزد به آدرس یزد- صفائیه- خیابان پژوهش- پردیس اصلی دانشگاه ۲-موضوع مزایده : واگذاری قسمتی از فضای فیزیکی مرکز مشاوره دانشگاه جهت انجام امور درمانی و بهداشتی ۳-زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۳۱ لغایت ۹۵٫۰۲٫۱۵ ۴- زمان تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۸ ۵-آدرس […]

آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم

۱-نام مزایده‌گزار:دانشگاه یزد به آدرس یزد- صفائیه- خیابان پژوهش- پردیس اصلی دانشگاه

۲-موضوع مزایده : واگذاری قسمتی از فضای فیزیکی مرکز مشاوره دانشگاه جهت انجام امور درمانی و بهداشتی

۳-زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۳۱ لغایت ۹۵٫۰۲٫۱۵

۴- زمان تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۸

۵-آدرس محل دریافت اسناد: از طریق مراجعه به سایت دانشگاه یزد به آدرس الکترونیکی http://www.yazd.ac.ir))-بخش مربوط به مناقصه و مزایده

۶- محل برگزاری مزایده: دانشگاه یزد- سازمان مرکزی- حوزه معاونت اداری و مالی- سالن جلسات

۷-زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادات واصله ساعت۱۰ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۹ با حضور اعضای کمیسیون مزایده باز و قرائت می‌گردد. به پیشنهادهای

فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه کارت

شناسایی آزاد می‌باشد.

۸-تضمین شرکت در مزایده:تضمین شرکت در مناقصه معادل ۵% مبلغ کل پیشنهادی در سال می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی

و یا چک بانکی تضمین شده و یا به شماره حساب ۲۰۰۷۵۱۶۶۴۱ بانك تجارت شعبه دانشگاه يزد به نام حساب سپرده دانشگاه در وجه مناقصه‌گزار در پاکت

الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه‌گزار گردد. ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی، اوراق مشارکت و …) قابل

قبول نمی‌باشد.

۹-پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می‌باشد.

۱۰-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

۱۱- برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت الکترونیکی دانشگاه به آدرس http://www.yazd.ac.ir))مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۳۵۳۱۲۳۳۵۱۶

(امور حقوقی دانشگاه یزد ) تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی دانشگاه یزد