۱۸۴۹مناقصه – شرکت برق منطقه‌ای غرب- ترانسفورماتور

آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای   ‌ شماره۴/۹۵۱  (تجدید مناقصه ۴۶/۹۴۱) نوبت دوم مناقصه‌گزار: شرکت برق منطقه‌ای غرب موضوع مناقصه: تصفیه شیمیایی روغن ۳۲ دستگاه ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع   فروش اسناد مناقصه و استعلام ارزیابی کیفی: اسناد مناقصه و استعلام ارزیابی کیفی طی مدت دو روزکاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم در کرمانشاه-۲۲ بهمن، شرکت […]

آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای  

‌ شماره۴/۹۵۱  (تجدید مناقصه ۴۶/۹۴۱)

نوبت دوم

مناقصه‌گزار: شرکت برق منطقه‌ای غرب

موضوع مناقصه: تصفیه شیمیایی روغن ۳۲ دستگاه ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع  

فروش اسناد مناقصه و استعلام ارزیابی کیفی:

اسناد مناقصه و استعلام ارزیابی کیفی طی مدت دو روزکاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم در کرمانشاه-۲۲ بهمن، شرکت برق منطقه‌ای غرب، بلوار ۱۷

شهریور، طبقه دوم، اطاق ۲۲ در مقابل ارائه فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۲۱۷۰۰۹۳۷۲۸۰۰۹ نزد بانک ملی ایران شعبه گلایول

کرمانشاه بنام شرکت برق منطقه‌ای غرب و ارائه معرفی‌نامه معتبر به متقاضیان تحویل خواهد گردید.

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد میلیون) ریال

انواع تضمین‌های قابل قبول مطابق آیین‌نامه تضمین شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴٫۰۹٫۲۲ هیئت محترم وزیران

مهلت تکمیل و محل تحویل استعلام ارزیابی و پاکتهای پیشنهادی مناقصه:

مناقصه‌گران می‌بایست فرمهای تکمیل شده را به انضمام مدارک مربوطه در پاکت‌های ناگشوده به شرح مندرج در اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت ۱۲ روز

شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۵ به آدرس: کرمانشاه- ۲۲ بهمن، شرکت برق منطقه‌ای غرب، بلوار ۱۷ شهریور، طبقه دوم، اتاق ۱۵ دفتر امور تدارکات و قراردادها در

مقابل اخذ رسید دریافت نمایند.

گشایش پاکت‌های پیشنهادی ارزیابی کیفی:

مناقصه‌گران می‌بایست پیشنهادات خود را در دو پاکت جداگانه با شماره‌های ۱ و ۲ تحویل نماید ابتدا پاکات ارائه شده تحت عنوان ارزیابی کیفی شماره ۱

گشایش، بررسی و امتیاز دهی انجام خواهد شد، سپس پاکتهای پیشنهادی مناقصه (شماره ۲) مناقصه‌گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول را

کسب نموده‌اند در کمیسیون مناقصه گشوده و از مناقصه‌گرانی که حداقل امتیاز کیفی لازم را کسب نمایند جهت حضور در جلسه گشایش پاکات مالی

دعوت به عمل خواهد آمد.

بدیهی است به پیشنهادهای مخدوش، مبهم، ناقص، مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت و یا در محل غیر از محل تعیین شده تحویل گردند ترتیب اثر

داده نخواهد شد.

خلاصه اسناد مناقصه در شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکت توانیر به آدرس www.tavanir.org.ir و پایگاه اطلاع رسانی ملی مناقصات به

آدرس http://iets.mporg.ir و پورتال شرکت برق منطقه‌ای غرب موجود می‌باشد.

توضیح‌: با توجه به این که به زودی معاملات این شرکت منحصراً در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir انجام

خواهد گردید کلیه مناقصه‌گران می‌بایست جهت عضویت در سامانه اقدام نمایند.

روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای غرب