۱۸۵۰ مناقصه – شرکت توزيع نیروی برق غرب استان مازندران- طرح توسعه و احداث شهری

آگهی تجدید مناقصه عمومي(یک مرحله‌ای) شماره ۱۳-۱۵۱/۹۴                                                                                       نوبت اول شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران درنظر دارداجرای طرح توسعه و احداث شهری و روستایی نور را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.  زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه : متقاضیان می توانند پس از واريز مبـلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال بابت خرید […]

آگهی تجدید مناقصه عمومي(یک مرحله‌ای) شماره ۱۳-۱۵۱/۹۴

                                                                                      نوبت اول

شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران درنظر دارداجرای طرح توسعه و احداث شهری و روستایی نور را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه :

متقاضیان می توانند پس از واريز مبـلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال بابت خرید اسناد به حساب سپهر به شماره ۰۱۰۱۸۵۳۷۶۵۰۰۵ بانك صادرات شعبه مركزي نوشهر از روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۶ لغايت روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۱ به نشاني اينترنتي شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندرانwww.bargh-gmaz.ir پایگاه ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir و سایت توانیر www.tavanir.org.ir  جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعـه نمایند.

زمان تحویل و  بازگشایی اسناد

دریافت کنندگان اسناد مناقصه می‌بایست پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مـورخ ۹۵٫۰۲٫۲۳ به نشانی نوشهر- بلوارشهيد خيريان-بعد از ميدان وليعصر-نبش کوچه نيرو-طبقه چهارم دفتر حراست و امور محرمانه تحويل و رسيد دريافت دارند.

– زمان بازگشایي اسناد ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۵ در دفتر معاون محترم مالي پشتيباني واقع در طبقه دوم شركت توزيع غرب مازندران مي باشد.

تضمين شركت در مناقصه مبلغ ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به بصورت ذيل همراه با پيشنهاد قيمت ارائه گردد.

الف ضمانت نامه بانكي قابل تمدید به مدت سه ماه

ب- اصل فيش واريز وجه به حساب۵۰/۱۶۷۲۰۴۰۵ نزد بانك ملت شعبه مركزي چالوس، کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری (چك بانكي یا چک تضمینی بعهده بانك، چك مسافرتي وچک شخصی قابل قبول نمي‌باشد.)

– مبلغ پایه مناقصه ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد

– هزينه آگهي برعهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

– اسناد مناقصه با هر تعداد شرکت‌کننده مورد بازگشایی قرار خواهد گرفت .

–  به پیشنهادهای فاقد سپرده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر ارایه شود مطلقاٌ ترتیب اثر داده نمی‌شود.

فهرست بهای سال ۱۳۹۴ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی  ملاک عمل می‌باشد.

– حضور یک نفر از طرف مناقصه‌گران با ارائه معرفی‌نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می‌باشد.

-ارائه تصویر مصدق گواهی‌نامه رتبه‌بندی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور الزامی می‌باشد.

مناقصه‌گر باید دارای ظرفیت آزاد در سامانه ساجار باشد

-فهرست بهاء و کتابچه سازندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات شبکه جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و بنابر این میبایستی همراه با اسناد مناقصه ممهوربه مهر و امضاء باشد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا درصورت كسب اطلاعات بيشترمي‌توانيد با شماره تلفن۵۲۱۴۰۲۵۴-۰۱۱ امور تدارکات تماس حاصل نمایید. 

 

روابط عمومی شرکت توزيع نیروی برق غرب استان مازندران