۱۸۵۰مزایده – شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان- انواع سیم مسی اسقاطی

آگهي مزايده عمومي شماره ۹۵/۶۷ ۱- نام مزايده‌گزار : شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان ۲- موضوع مزايده : رديف موضوع مزايده شماره مزايده تاريخ برگزاري مزايده ساعت برگزاري مزايده ۱ مزايده فروش انواع سيم مسي اسقاطي  ۹۵/۶۷ ۲۱/۰۲/۹۵ ۰۰/۹ صبح ۳– زمان دريافت اسناد مزايده: از  تاريخ دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۶  لغايت ۹۵٫۰۲٫۱۱در ساعات اداري […]

آگهي مزايده عمومي

شماره ۹۵/۶۷

۱- نام مزايده‌گزار : شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

۲- موضوع مزايده :

رديف

موضوع مزايده

شماره مزايده

تاريخ برگزاري مزايده

ساعت برگزاري مزايده

۱

مزايده فروش انواع سيم مسي اسقاطي 

۹۵/۶۷

۲۱/۰۲/۹۵

۰۰/۹ صبح

۳– زمان دريافت اسناد مزايده: از  تاريخ دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۶  لغايت ۹۵٫۰۲٫۱۱در ساعات اداري

۴- آدرس محل خريد و تحويل اسناد : اصفهان چهار باغ بالا خيابان شريعتي شركت توزيع برق استان اصفهان

۵- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد : فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره ۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷ بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

۶- زمان تحويل اسناد: از روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۲ لغايت ساعت ۸/۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۱

۷- محل برگزاري مزايده : سالن جلسات شركت توزيع برق استان اصفهان

۸- ضمانتنامه شركت در مزايده: سپرده لازم براي شركت در مزايده به مبلغ ۱۰ % مبلغ پيشنهادي بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر براي مدت سه ماه و قابل تمديد به درخواست شركت توزيع برق استان اصفهان و يا فيش واريزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره ۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷

۹- شركتهاي مجاز به حضور در اين مزايده عبارتند از:

الف ) شركتهاي توليد كننده سيم و كابل داراي مجوز از شركت توانير

ب ) شركتهاي ذوب فلزات داراي مجوز فعاليت در زمينه موضوع مزايده از حراست كل شركت توانير

۱۰- هزينه درج آگهي مزايده در صفحات  داخلي روزنامه‌هاي مناقصه مزايده و عصر رسانهبعهده برنده مزايده مي‌باشد.

۱۱- داوطلبان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۱۳-۳۶۲۷۳۰۱۱ داخلي ۲۷۰ واحد مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمايند.

 ۱۲- اسناد و مدارك كامل  اين مزايده درسايتهاي  اينترنتي ذيل نيزقابل دسترسي مي‌باشد

۱- سايت معاملات توانير با آدرس http://tender.tavanir.org.ir

۲- سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس http://iets.mporg.ir

 

۳ – سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir