۱۸۵۰ مزایده – شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد- اقلام

آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای  ۱-۹۵ ( نوبت اول) مزایده مربوط به مزایده ۴-۹۴فروش سیم مسی نو می‌باشد که در سال ۹۴ انجام و در سال ۹۵ تجدید میگردد. شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از داوطلبان شرکت در مزایده […]

آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای  ۱-۹۵ ( نوبت اول)

مزایده مربوط به مزایده ۴-۹۴فروش سیم مسی نو می‌باشد که در سال ۹۴ انجام و در سال ۹۵ تجدید میگردد.

شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از داوطلبان شرکت در مزایده دعوت بعمل می‌آید برای کسب اطلاعات بیشتر و رؤیت اجناس و دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۰۸ به مدت ۵ روز کاری در ساعات اداری به نشانی یاسوج بلوار شهید مطهری شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد- امور تدارکات ( تلفن تماس ۳۳۳۳۴۷۴۲-۰۷۴) مراجعه فرمایند.

 (دریافت اسناد از طریق سایت توانیر تا زمان تحویل پاکتها مجاز می‌باشد )

 تضمین‌هایمجاز شرکت در مزایده:

۱-    ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌باشند

۲-    اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز

شرایط مزایده:

۱- هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسی کالا و هزینه‌های حمل و بارگیری به عهده برنده یا برندگان خواهد بود .

۲- اهلیت قانونی خریدار ( کلیه  کارکنان شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد مجاز به حضور در مزایده نمی‌باشند )

۳- ۹% مالیات بر ارزش افزوده از برنده اخذ خواهد شد ، لذا شرکت‌کنندگان بایستی در قیمت پیشنهادی این موضوع را مد نظر قرار دهند .

۴- حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکتها مجاز می‌باشد .

۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

۶- آدرس تحویل اسناد مزایده : یاسوج بلوار شهید مطهری شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد اتاق شماره ۱۲ حراست ستاد شرکت

۷-  تاریخ تحویل پاکتها :از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۱۵ تا پایان وقت اداری روز شنبه ۹۵٫۰۲٫۲۵

۸- زمان بازگشایی پاکتها : روز یکشنبه ۹۵٫۰۲٫۲۶ ساعت ۱۰ صبح

۹- متقاضیان مجازند تا تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۵ نسبت به اصلاح، جایگزینی یا پس گرفتن پیشنهاد خود اقدام نمایند .

۱۰- مبلغ خرید اسناد مزایده : ۳۰۰٫۰۰۰ریال واریز به حساب ۰۱۰۱۹۱۳۱۹۶۰۰۸ بانک صادرات شعبه یاسوج کد ۱۵۳۴ به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد .

۱۱- محل بازدید اجناس: در اسناد مزایده درج شده ، بدیهی است بازدید از اجناس مزایده الزامی می‌باشد .

اسناد مزایده از طریق سایت شرکت توانیر WWW.tavanir.org.ir و اطلاع رسانی از طریق سایت شرکت توزیع WWW.KBEPDCO.IR قابل دسترس می‌باشد

ردیف

شماره مزایده

شرح کالا

مقدار

واحد

قیمت پایه

مبلغ  ضمانتنامه

۱

۱-۹۵

سيم مسي نو

۱۹۸۴۷

كيلو گرم

۱۲۲/۰۰۰

۱۲۵میلیون ریال

 

 

 

 

 

((امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد   ((