۱۸۵۰فراخوان – اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان- خرید خدمات

فراخوان مشاوره نوبت دوم کارفرما نام اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان نشانی کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی خرید خدمات مشاوره برآورد روش انتخاب شماره موضوع مدت (روز) مبلغ (ريال) مبانی براساس كيفيت و قيمت (QCBS) ۰۰۲/م۷/۹۵ تهيه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري و مطالعات امكان سنجي و تهيه طرح توجيهي جهت ۴ […]

فراخوان مشاوره

نوبت دوم

کارفرما

نام

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نشانی

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی

خرید خدمات مشاوره

برآورد

روش انتخاب

شماره

موضوع

مدت (روز)

مبلغ (ريال)

مبانی

براساس كيفيت و قيمت (QCBS)

۰۰۲/م۷/۹۵

تهيه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري و مطالعات امكان سنجي و تهيه طرح توجيهي جهت ۴ قطعه زمين، موضوع پروژهاي مشاركتي شهرستان سيرجان

۳۰

۰۰۰ر۰۰۰ر۲۹۰

دستورالعمل ساختار و فراينده مشاركت و سرمايه‌گذاري – الگوي ارائه و معرفي بسته‌هاي سرمايه‌گذاري سال ۱۳۹۴

دریافت اسناد

محل

اداره كل راه و شهرسازی استان كرمان

يا سايت http//iets.mporg.ir/  (پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور)

مهلت

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت یک هفته

تحویل پیشنهادها

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (دبيرخانه مدیریت حراست)

مهلت

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد خرید خدمات مشاوره به مدت ۱۰ روز

گشایش پیشنهادها

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (اتاق جلسات)

زمان

طبق اسناد خرید خدمات مشاوره