تفاوت واژه « اعلان » و « اعلام » در قانون برگزاری مناقصات؟

اعلان از ریشه ع‌ل‌ن به معنی «ظاهر ساختن امری بر کسی» و «هر مطلب مهمی که جهت اشتهار و اطلاع عموم مردم بر پارچه‌های کاغذ نوشته و در گذرگاه‌های عامه بچسبانند و یا در روزنامه‌ها بنویسند. ولی  اعلام از ریشه ع‌ل‌م «آگاهانیدن و آگاه گردانیدن» و «اعلام به اخبار دادن سریع اختصاص یافته و تعلیم […]

اعلان از ریشه ع‌ل‌ن به معنی «ظاهر ساختن امری بر کسی» و «هر مطلب مهمی که جهت اشتهار و اطلاع عموم مردم بر پارچه‌های کاغذ نوشته و در گذرگاه‌های عامه بچسبانند و یا در روزنامه‌ها بنویسند.

ولی  اعلام از ریشه ع‌ل‌م «آگاهانیدن و آگاه گردانیدن» و «اعلام به اخبار دادن سریع اختصاص یافته و تعلیم به آگاهانیدن مکرر و فراوان به نحوی که در ذهن متعلم اثر بر جای گذارد اختصاص یافته است»

بنابراین مطالبی که با حقوق عامه سر و کار دارد به علت اصل کتبی بودن در حقوق عمومی باید اعلان گردند چون کتبی است ولی اعلام ممکن است یک مرحله قبل از اعلان اتفاق افتد و به علت شفاهی بودن در حقوق عمومی مشکل‌ساز است پس واژه اعلان در بند ط صحیح است.

 

علی قره داغلی-۱۴ تیر ۹۶