۱۸۵۱ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان همدان- اجرای خط سرد

آگهي مناقصه عمومي  شماره ۱-۹۵ نوبت اول اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. شماره مناقصه   موضوع مناقصه مبلغ برآورد(ريال) مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال) به صورت ضمانت نامه بانكي ويا واريز به حساب شماره ۲۱۷۳۶۳۵۶۱۸۰۰۸بانك ملي ۱-۹۵ […]

آگهي مناقصه عمومي  شماره ۱-۹۵

نوبت اول

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد(ريال)

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال) به صورت ضمانت نامه بانكي ويا واريز به حساب شماره ۲۱۷۳۶۳۵۶۱۸۰۰۸بانك ملي

۱-۹۵

تهيه و اجراي خط سرد در محورهاي حوزه استان همدان

۲۳٫۹۹۸٫۹۱۴٫۳۲۴

۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آخرين مهلت دريافت اسناد : تا تاريخ ۹۵٫۰۲٫۱۵

آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت : پايان وقت اداري مورخ : ۹۵٫۰۲٫۲۵

محل تحويل پاكات : دبيرخانه حراست اداره كل واقع در سي متري سعيديه

تاريخ بازگشائي پاكات : ساعت ۹ صبح مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۶

 محل بازگشايي پاكات :سي متري سعيديه اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

محل دريافت اسناد :  اداره پيمان و رسيدگي اداره كل راه و شهرسازي استان همدان (به نشاني همدان بلوار فرودگاه )و يا سايت http://IETS.MPORG.IR    

مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت : ۳ ماه

صلاحيت لازم :داشتن تاييديه از اداره كل ايمني و حريم راههاي وزارت راه و شهرسازي

هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه ميباشد

 

                                                           پيمان و رسيدگي اداره كل راه و شهرسازي استان همدان