۱۸۵۱ مناقصه – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- امور ایاب و ذهاب

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي به استناد بند الف ماده ۱۳ قانون مناقصات نوبت اول  نام سازمان: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز آموزشی درمانی کمالی  موضوع: واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان (مینی بوس) محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف) مهلت دريافت اوراق: به مدت ۵ روز از تاریخ […]

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي

به استناد بند الف ماده ۱۳ قانون مناقصات

نوبت اول

 نام سازمان: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز آموزشی درمانی کمالی

 موضوع: واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان (مینی بوس)

محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف)

مهلت دريافت اوراق: به مدت ۵ روز از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۱۱ لغایت ۹۵٫۰۲٫۱۵

مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): ‌به مدت ۱۰ روز از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۱۸ لغایت ۹۵٫۰۲٫۲۷

محل تحویل پاکات مناقصه دبیرخانه حراست دانشگاه (طبقه اول) می­باشد.

ميزان سپرده تضمين شركت در مناقصه: ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ريال به صورت فيش واريزي به حساب جاری ۶۹/۴۴۲۴۵۷۸۰ نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج کد ۷/۸۸۳۷ يا ارایه ضمانت­نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز كه مدت ضمانت­نامه نبايدكمتر از ۳ ماه باشد.

تذکر۱: جهت دریافت اوراق مناقصه، ارائه فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۲۱۷۷۶۱۶۰۲۱۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه استاد مطهری کرج کد ۲۶۴۰ به نام دانشگاه علوم پزشکی البرز و معرفی‌نامه شرکت الزامی می‌باشد.

تذکر۲: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.

     پرداخت هزينه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

     کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می‌باشد.

نشاني سازمان: بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان طالقانی شهرک اداری ساختمان مرکزی

ساعت کاری دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸ لغایت ۱۶ می‌باشد.

 

     شماره تماس: ۴-۳۲۵۵۸۹۲۰-۰۲۶