۲۲۸۹ مناقصه – سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان – اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر

 ((آگهی تجدید مناقصه عمومی)) (نوبت اول) سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان در نظر دارد” اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای عادی در سطح ناحیه سه منطقه سه شهرداری زاهدان “را بمدت یکسال شمسی (در صورت اعلام رضایت و تایید کارفرما و دستگاه نظارت عالیه و پس ازتصویب […]

 ((آگهی تجدید مناقصه عمومی))

(نوبت اول)

سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان در نظر دارد” اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای عادی در سطح ناحیه سه منطقه سه شهرداری زاهدان “را بمدت یکسال شمسی (در صورت اعلام رضایت و تایید کارفرما و دستگاه نظارت عالیه و پس ازتصویب کمیسیون مناقصه بمدت یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود) از طریق تجدید مناقصه عمومی به شخصیت حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان برابر شرایط ذیل دعوت بعمل می‌آید.  

* ارایه سپرده یا تضمین شرکت در تجدید مناقصه به مبلغ ۱٫۵۵۴٫۲۱۸٫۲۸۶ریال (به حروف یک میلیارد و پانصدو پنجاه و چهار میلیون و دویست و هجده هزار و دویست و هشتاد و شش ریال ) بصورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد  به حساب سپرده شماره ۰۲۱۶۸۳۸۸۶۰۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه بلوچ به آدرس: روبروی سازمان مدیریت پسماند-  بنام سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان

* نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: زاهدان خیابان امیرالمومنین (ع) حدفاصل خیابان امام خمینی (ره) و خیابان سعدی- پارکینگ طبقاتی سعدی- طبقه دوم- تلفن : ۳۳۲۱۲۰۰۰و ۳۳۲۱۲۳۸۶-۰۵۴         

*مهلت مراجعه جهت خرید و دریافت اسناد در ساعات اداری  از روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۸/۹۶ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱/۹/۹۶ از واحد دبیرخانه سازمان ( نماینده شرکت با در دست داشتن معرفی‌نامه معتبر با مهر و امضاء مجازو کارت شناسایی معتبر و و فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب درآمدی شماره ۰۱۰۸۸۶۵۶۱۸۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه بلوچ به آدرس: روبروی سازمان مدیریت پسماند-  بنام سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان)

*آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۶/۹/۹۶- تحویل به واحد دبیرخانه سازمان و دریافت رسید

* تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۷/۹/۹۶ در محل دفتر مدیر سازمان

* به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

* دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

*سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به تجدید مناقصه عمومی در اسناد تجدید مناقصه مندرج است .

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان

انتشار نوبت اول : روز چهارشنبه ۲۴/۸/۹۶

انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه ۲۹/۸/۹۶