۲۲۹۰ مناقصه – شرکت مخابرات ايران منطقه اردبیل- تاسیسات شبکه کابل و هوایی

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله‌ای شماره  ۱۴/۹۶ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه نگهداری و راهبری تأسيسات شبکه کابل وهوائی مراکز ۳۰۷۷۷ شماره‌ای بعثت و مقدس اردبيلی شهر اردبيل با توزيع قبوض تلفن و اخطار مشترکين در محدوده مرکز مربوطه تضمين شرکت در مناقصه پيشنهاد دهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱۱۹،۰۰۰،۰۰۰ […]

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله‌ای شماره  ۱۴/۹۶

دستگاه مناقصه‌گزار

شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل

موضوع مناقصه

نگهداری و راهبری تأسيسات شبکه کابل وهوائی مراکز ۳۰۷۷۷ شماره‌ای بعثت و مقدس اردبيلی شهر اردبيل با توزيع قبوض تلفن و اخطار مشترکين در محدوده مرکز مربوطه

تضمين شرکت در مناقصه

پيشنهاد دهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ريال به صورت ضمانتنامه بانکی يا چک بانکی رمز دار(چک تضمين شده) تهيه و تسليم و يا نقدا” به حساب شماره ۱۶۶۰۲۶۰۲۳۲ (با کد شناسه  ۱۰۰۰۰۸۰۶۱۳۱۴۲ ) نزد بانك ملت شعبه مرکزی اردبيل واريز و فيش آنرا ارائه نمايند.

ضمناً به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از ميزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت فروش اسناد مناقصه

پس از چاپ آگهی به مدت ۵ روز کاری شرکت

آخرين مهلت تحويل مدارک و اسناد مناقصه

۷ روز کاری شرکت پس از آخرين مهلت فروش اسناد مناقصه

چگونگی و محل دريافت اسناد مناقصه

اشخاص حقوقی می‌توانند با ارائه فيش واريزی به مبلغ ۵۰،۰۰۰ ريال به حساب ۱۶۶۰۲۶۰۲۳۲ (با کد شناسه  ۱۰۰۰۰۸۰۱۱۹۱۲۰) نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبيل به اداره پشتيبانی و تدارکات واقع در اردبيل – خ جمهوری اسلامی – ميدان مخابرات – ساختمان مخابرات منطقه اردبيل- طبقه دوم مراجعه و اسناد را دريافت نمايند ويا با واريز مبلغ ۱۰،۰۰۰ ريال به حساب فوق در مهلت مقرر از طريق اينترنت به سايت اين شرکت به آدرس  www. ardabil-tci.ir مراجعه و اسناد را دريافت دارند و جهت اطلاع از آخرين تغييرات احتمالی در اسناد مناقصه بايستی تا پايان مهلت تحويل پيشنهادات به سايت مذکور مراجعه نمايند.

 درضمن به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد لاک و مهر و پيشنهادهائی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محل تحويل پيشنهادات

اردبيل – خ جمهوری اسلامی – ميدان مخابرات – ساختمان مخابرات منطقه اردبيل – طبقه همکف -دبيرخانه

شماره تلفن تماس و دورنگار

۳۳۳۶۳۲۱۸-۰۴۵

۳۳۳۶۳۵۵۵-۰۴۵

– بازگشائی پاکتها دومين روز کاری شرکت پس از اتمام مهلت تحويل مدارک و اسناد رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر رييس اداره پشتيبانی و تدارکات انجام خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

 

 

مخابرات منطقه  اردبيل