۲۲۹۰ فراخوان – اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان- بهسازی قطعه محور راه

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره مرجع:‌ ۱۰۸/۹۶ یک مرحله‌ای- نوبت دوم اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان در نظر دارد به استناد بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه اجرایی، فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی بهسازی قطعه ۲ و ۳ محور راه ملاسرا- شفت را طریق سامانه […]

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

شماره مرجع:‌ ۱۰۸/۹۶

یک مرحله‌ای- نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان در نظر دارد به استناد بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه اجرایی، فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی بهسازی قطعه ۲ و ۳ محور راه ملاسرا- شفت را طریق سامانه تداکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ضروری است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد ۲۵/۰۸/۱۳۹۶ می‌باشد اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه‌گران ارسال خواهد شد.

موضوع:

بهسازی قطعه ۲ و ۳ محور راه ملاسرا- شفت به طول حدود ۴/۸ کیلومتر با ۲۹ دستگاه آبرو دهانه ۲ تا ۱۰ متر با برآورد حدود ۱۴۱ میلیارد ریال

 

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و هزینه استعلام:

از تاریخ انتشار آگهی در سایت تا تاریخ ۰۴/۰۹/۹۶

هزینه استعلام:‌ واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال برای به حساب متمرکز خزانه معین استان گیلان شماره حساب سیبا۲۱۷۰۰۹۴۴۳۷۰۰۶

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی:

تا حداکثر مورخ ۱۸/۰۹/۹۶

اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار‌: رشت- میدان دکتر حشمت- دبیرخانه اداره کل راه  و شهرسازی استان گیلان- تلفن ۷ الی ۳۳۳۲۳۰۶۴ با کد ۰۱۳

اطلاعات تماس و نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت عضویت به آدرس www.setadiran.ir با تلفن ۲۷۳۱۳۱۳۱ با کد ۰۲۱ و دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۷۶۸

پایگاه ملی قانون برگزاری مناقصات  http://iets.mporg.ir 

اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان