۲۲۹۲ مزایده – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران – شرکت ورشکسته آقای محمد حسین توکلی شیراجی

آگهي تجدید مزايده اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي قانونی از سوی ورشکسته آقای محمد حسین توکلی شیراجی در نظر دارد نسبت به فروش اموال ورشکسته شامل عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی۱۷۲۲/۱۴۴ حوزه ثبتی کرج  و اموال موجود درآن واقع در اتوبان کرج –قزوین – بعد از پل هوایی حصارک-خیابان ظفر […]

آگهي تجدید مزايده

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي قانونی از سوی ورشکسته آقای محمد حسین توکلی شیراجی در نظر دارد نسبت به فروش اموال ورشکسته شامل عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی۱۷۲۲/۱۴۴ حوزه ثبتی کرج  و اموال موجود درآن واقع در اتوبان کرج قزوین بعد از پل هوایی حصارک-خیابان ظفر یک-پلاک۹ و ۱۱و۱۳ محل کارخانه شیمی کاران با مشخصات ذیل که براساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده از طريق مزايده كتبي و با شرايط زير در روز یکشنبه ۳/۱۰/۹۶ ساعت ۱۱صبح  در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به آدرس: تهران-خیابان سپهبد قرنی- خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه هفتم به فروش برساند:

الف : مشخصات اموال:

۱-مشخصات ملک

عرصه شامل یک قطعه زمین(محل شرکت ورشکسته شیمی کاران) به پلاک ثبتی ۱۷۲۲/۱۴۴حوزه ثبت کرج به مساحت ۵۰/۲۰۰۸ مترمربع می‌باشد و اعیان نیزشامل  قسمت تولیدات بهداشتی که خود شامل سرایداری، اتاق، راهرو، با آشپزخانه، انبار، زیرزمین، انبار سالن تولید، انواع سالن تولید، آزمایشگاه و قسمت تولیدات صنعتی شامل اداری، اتاق دفتری، رختکن، آزمایشگاه، راهرو، آبدارخانه، انبار، انواع سالن تولید می‌باشد که فاقد آب، برق، گاز می‌باشد و جزییات بیشتر در نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۹۶-۴۱۵ مورخه ۱۵/۴/۹۶ ارائه شده است و به مبلغ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است.

۲-مشخصات اموال موجود در کارخانه

اموال شامل مقداری دوده صنعتی می‌باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری در گزارش شماره ۵۸-۹۶ مورخه ۵/۶/۹۶ به صورت کیلویی ارزیابی گردیده است.

ب : شرايط شركت در مزايده :

۱ جلسه مزایده بصورت کتبی و نیز حضوری می‌باشد ۲ -کلیه هزینه‌های مربوط به مورد معامله (به جز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون  مربوط به مورد مزایده که به عهده فروشنده است) بالمناصفه برعهده طرفین است.کلیه هزينه‌هاي مربوط به جابجایی اموال منقول با خریدار می‌باشد. ۳- اموال مورد مزایده به صورت یکجا و یا تک تک به فروش می‌رسد. ۴- پيشنهاددهندگان بايد قبلاً ۱۰% بهاي ارزيابي اموال را به عنوان سپرده نقدي شرکت در مزایده به حساب ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴  اداره تصفيه نزد بانك ملي ايران شعبه وزارت دادگستري كد ۵۷۷ توديع و يا معادل وجه فوق چك بانكي اخذ و ضميمه پيشنهاد خود نمايند. ۵ پيشنهادات بايد در پاكت لاك و مهر شده با ذكر جمله مربوط به مزايده  اموال آقای محمد حسین توکلی شیراجی و مشخصات كامل و محل اقامت پيشنهاد دهنده در روي پاكت تا ساعت ۱۰صبح روز یکشنبه ۳/۱۰/۹۶ به دبيرخانه اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به نشاني تهران خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تسليم شود. ۶ اداره تصفيه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهادات مبهم مشروط فاقد سپرده و برخلاف شرايط اين آگهي ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۷ پيشنهادات در ساعت ۱۱ صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بلامانع است و عندالاقتضاء در همان جلسه مزايده حضوري به عمل خواهد آمد و برنده مزايده كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد. ۸ برنده مزايده بايد ظرف مدت حداكثر يك ماه پس از جلسه مزايده بقيه ثمن معامله را به حساب اداره تصفيه واريز نماید. چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگيرد يا آنكه برنده مزايده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد وجه سپرده به نفع ورشکسته ضبط و نسبت به فروش مجدد آن از طريق مزايده اقدام خواهد شد.

طالبين براي كسب اطلاع بيشتر و بازدید از اموال مورد مزایده می‌توانند به اداره تصفیه امورورشکستگی تهران مراجعه و یا با شماره ۸۸۸۰۵۲۸۲ تماس حاصل نمایند.

  مدینه ای مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران شعبه سوم