۲۲۹۲ مناقصه – شرکت ملی حفاری ایران- ۵۰۰ Ton Casing Elevator

                       آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی                     شماره مجوز ۱۳۹۶٫۳۸۲۵ دومرحله‌ای به روش( نیمه فشرده)- (نوبت دوم) ردیف شماره تقاضا/شماره مناقصه شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir شرح کالا برآورد اولیه مبلغ ضمانتنامه ریالی یورویی ۱ […]

                       آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی                    

شماره مجوز ۱۳۹۶٫۳۸۲۵

دومرحله‌ای به روش( نیمه فشرده)- (نوبت دوم)

ردیف

شماره تقاضا/شماره مناقصه

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

http://iets.mporg.ir

شرح کالا

برآورد اولیه

مبلغ ضمانتنامه

ریالی

یورویی

۱

Indent No:43-22-9603748011

Tender No:CGP/25-96/019

۱۵۰۶۴۱۱

۵۰۰ Ton Casing

Elevator/spider

۴-۱/۲”-۱۴”

۱۸٫۷۱۴٫۶۳۶٫۰۰۰

۹۳۶۰۰۰۰۰۰

۲۳۰۰۰

شرح مختصرکار:

شرکت ملی حفاری ایران به نشانی اهواز-بلوار پاسداران-بالاتر از میدان فرودگاه در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را به شرح جدول فوق جهت مدیریت خدمات فنی حفاری از شرکتهای واجد صلاحیت و از طریق مناقصه دو مرحله‌ای به روش نیمه فشرده با شرایط ذیل تامین نماید:

الف- ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: این ارزیابی وفق آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات و بر اساس کاربرگ‌های استعلام ارزیابی کیفی موجود در اسناد مناقصه صورت می‌پذیرد. حداقل امنتیاز کیفی قابل قبول برابر ۶۰ می‌باشد.

ب- تهیه اسناد مناقصه:

خرید اسناد : متقاضیان شرکت در فرآیند ارجاع کار می‌بایست مبلغ ۵۱۰٫۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴ نزد, بانک ملی, شعبه اهواز کد ۶۵۰۱ بنام شرکت ملی حفاری ایران واریز و اصل فیش واریزی را ارایه نمایند.

دریافت اسناد: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی شرکت در فرآیند ارجاع کار می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم لغایت ۱۰ روز بعد ضمن ارسال تقاضای رسمی و با مراجعه حضوری به آدرس اهواز-ناحیه صنعتی کارون-کارگاه شماره ۸ شرکت ملی حفاری ایران -انتهای کارگاه ساختمان تدارکات اقلام سرمایه‌ای طبقه همکف اداره تدارکات کالای اقلام سرمایه‌ای اسناد, مناقصه را دریافت نمایند. تلفن :۳۴۱۴۲۳۸۷-۰۶۱

نکات مهم :

۱-فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مهلت مقرر مندرج این آگهی طبق شرح خرید و دریافت اسناد مناقصه اقدام مینمایند به عنوان مناقصه‌گر شناخته می‌شوند.

۲-ظرفیت ارجاع کار در حوزه مناقصات تامین کالا حسب نظر کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران برابر با ۴ قرارداد جاری فعال می‌باشد.

ج- تحویل استعلام‌های ارزیابی کیفی: مناقصه‌گران می‌بایست حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز پس از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مناقصه, نسبت به تحویل استعلام (کاربرگ)های ارزیابی کیفی شامل مستندات و مدارک لازم (به صورت‌های مکتوب و کپی نرم‌افزاری بر روی لوح فشرده) به آدرس: اهواز فلکه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق ۱۰۷ دبیرخانه کمیسیون مناقصات اقدام نمایند.  تلفن کمیسیون مناقصات : ۳۴۱۴۸۲۰۵-۰۶۱ الی ۲۰۶ .

د- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

نوع تضمین: الف- ضمانت‌نامه بانکی و یا ضمانت نامه‌های صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب- اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران.

مدت اعتبار تضمین: این مدت( به همراه مدت اعتبار پیشنهاد مناقصه‌گران)، ۹۰ روز می‌باشد و برای یک بار در سقف اعتبار اولیه قابل تمدید خواهد بود.

سایت شرکت ملی حفاری ایران: www. Nidc.ir

کانال تلگرام شرکت ملی حفاری ایران :nidc-pr@

اداره تدارکات کالای اقلام سرمایه‌ای