۱۸۵۱ فراخوان – اداره كل راه و ترابري استان سمنان- تامین منابع مالی

آگهي فراخوان تامين‌كنندگان مالي براي تكميل طرح سمنان-فيروز كوه نوبت اول اداره كل راه و ترابري استان سمنان در نظر دارد براي تامين منابع مالي تكميل طرح سمنان-فيروز كوه از تسهيلات مالي كه در چارچوب آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاقي موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۷(به […]

آگهي فراخوان تامين‌كنندگان مالي براي تكميل طرح سمنان-فيروز كوه

نوبت اول

اداره كل راه و ترابري استان سمنان در نظر دارد براي تامين منابع مالي تكميل طرح سمنان-فيروز كوه از تسهيلات مالي كه در چارچوب آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاقي موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۷(به شماره ۶۹۴۵۴/ت۵۰۹۱۳ه مورخ ۹۳٫۰۶٫۲۰) توسط تامين كننده مالي فراهم مي‌شود، استفاده نمايد:

۱-موضوع و مشخصات طرح: اين طرح به طول ۳۷ كيلومتر داراي شماره رديف ۴۰۷۰۲۷۹۵ در پيوست شماره يك قانون بودجه سال۱۳۹۵ مي‌باشد. اين طرح شامل تكميل عمليات اجرايي احداث باند دوم محور سمنان-فيروز كوه مي‌باشد كه قطعه اول حد فاصل كيلومتر ۲۷ الي ۳۷ شامل عمليات روسازي، ابنيه فني و تجهيزات ايمني است. قطعه دوم حد فاصل كيلومتر ۱۳ الي ۲۷ و قطعه سوم حدفاصل كيلومتر ۰ الي ۱۳ شامل عمليات خاكي. روسازي، ابنيه فني وتجهيزات ايمني مي‌باشد.

۲-برآورد منابع مالي مورد نياز براي تكميل قطعه اول به قيمتهاي ثابت براساس فهرست بهاي پايه سال ۱۳۸۸ رشته راه وراه آهن ۲۰۰ ميليارد ريال ، قطعه دوم براساس فهرست بهاي رشته راه و راه آهن سال ۱۳۹۵به مبلغ ۲۱۰ ميليارد ريال و قطعه سوم براساس فهرست بهاي رشته راه و راه آهن سال ۱۳۹۵به مبلغ ۲۳۰ ميليارد ريال مي‌باشد. براي برآورد مبلغ مربوط به تعديلات در قرارداد تسهيلات مالي، متوسط نرخ شاخص تعديل سه سال قبل مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد.

۳-شروع باز پرداخت تسهيلات دريافتي پس از مدت اجراي طرح است و اصل وسود تسهيلات طي مدت ۶۰ ماه (۵ سال)به صورت ۲۰ قسط سه ماهه باز پرداخت مي شود.

۴-سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور باز پرداخت اصل وسود مورد نظر تسهيلات مالي فراهم شده را تضمين مي‌نمايد.

۵-محاسبه سود، دريافت و باز پرداخت تسهيلات در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدي آن و با رعايت عقود اسلامي مندرج در آن خواهد بود.

۶-تامين‌كننده مالي مي‌بايست نرخ سود مورد انتظار خود را براي عقد قرارداد اعلام نمايد.

۷-تامين‌كننده مالي بايد مستنداتي كه دال بر توانايي او در تامين مالي تسهيلات تعهد شده مي‌باشد رابراي  بررسي ارايه نمايد.

۸-تامين‌كننده مالي مي‌بايست ضمانت‌نامه بانكي به ميزان يك در صد كل مبلغ تسهيلات را مطابق فرم پيوست شماره ۲ آيين‌نامه فوق‌الذكر، ارايه نمايد.چنانچه بانكهاي دولتي تامين‌كننده منابع مالي باشند نيازي به ارايه ضمانت‌نامه بانكي نيست.

۹-اين ضمانت‌نامه بعد از انعقاد قرارداد آزاد خواهد شد و در صورت استنكاف پيشنهاد دهنده اين ضمانت‌نامه به نفع دستگاه اجرايي ضبط خواهد شد.

۱۰-اداره كل راه و ترابري استان سمنان پس از دريافت پيشنهادات تامين مالي ،پيشنهادي راكه ارزش فعلي اقساط باز پرداخت آن طبق آيين‌نامه مذكور كمتر باشد، انتخاب مي‌نمايد. در شرايط برابر اولويت با پيمانكار طرح خواهد بود.

 

۱۱-از علاقمندان واجد شرايط دعوت مي‌شود پيشنهادات خود رادر ۳ پاكت الف(حاوي ضمانت‌نامه)،پاكت ب(ارايه سندي دال بر توانايي در تامين مالي تسهيلات تعهد شده) و پاكت ج (قيمت پيشنهادي) خود را حداكثر تا تاريخ ۹۵٫۰۲٫۲۳ به اين اداره كل به آدرس شاهرود-ميدان امام رضا(ع)-كيلومتر ۱ جاده مشهد-اداره كل راه و ترابري استان سمنان ارسال نمايند.