توانایی رقابت با شرکت‌کنندگان در مزایده‌ها را نداریم

      نایب رییس هیأت قایقرانی استان اصفهان در اختیار نداشتن استخر برای تمرین و آموزش را بزرگ‌ترین مشکل این هیأت عنوان کرد و گفت: زمانی که بر اساس قانون اماکن ورزشی به مزایده گذاشته می‌شود هیأت‌‌ها با جیب خالی توان رقابت با شرکت‌کنندگان در مزایده‌ها را ندارند. آرزو مهنا اظهارکرد: بر اساس قانون […]

 

 

 

نایب رییس هیأت قایقرانی استان اصفهان در اختیار نداشتن استخر برای تمرین و آموزش را بزرگ‌ترین مشکل این هیأت عنوان کرد و گفت: زمانی که بر اساس قانون اماکن ورزشی به مزایده گذاشته می‌شود هیأت‌‌ها با جیب خالی توان رقابت با شرکت‌کنندگان در مزایده‌ها را ندارند. آرزو مهنا اظهارکرد: بر اساس قانون اماکن ورزشی می‌بایستی به مزایده گذاشته شود مگر سالن‌های اختصاصی که اولویت در مزایده با هیأت مربوطه است، اما چون استخر‌ها سالن اختصاصی نیستند و درآمدزایی خوبی دارند در مزایده‌ها قیمت‌های بالایی برای استخر‌ها گفته می‌شود که در مقابل آن هیأت‌‌ها با جیب خالی توان رقابت با آن‌‌ها را ندارند.