۲۲۹۶ مناقصه – سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد – ساخت قبور

« آگهي مناقصه عمومي » نوبت دوم مناقصه‌گزار: سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد موضوع مناقصه: ساخت قبور دو طبقه قطعه عمومی در فاز ۴ و ۵ خلدبرین مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ) معادل ۵% مبلغ برآورد اولیه  ۷،۰۶۴،۷۹۷،۶۱۵ ریال( مي­باشد كه مي­تواند به صورت […]

« آگهي مناقصه عمومي »

نوبت دوم

مناقصه‌گزار: سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

موضوع مناقصه: ساخت قبور دو طبقه قطعه عمومی در فاز ۴ و ۵ خلدبرین

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ) معادل ۵% مبلغ برآورد اولیه  ۷،۰۶۴،۷۹۷،۶۱۵ ریال( مي­باشد كه مي­تواند به صورت واريز بحساب ۱/۴۷۲۲۴۴۶/۱۰ بانک رسالت و يا بصورت ضمانت­نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد: ۵ (پنج) ماه

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می­بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir ، اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ خرید اسناد ۵۰۰،۰۰۰ ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره ۲۰۲۲۰۷۰۸۸۹ نزد بانک تجارت شعبه امام خمینی یزد و مهلت فروش اسناد از تاریخ ۲۹/۰۸/۹۶ لغایت ۰۸/۰۹/۹۶ می‌باشد. متقاضیان می­بایست فیش خرید اسناد را در پاکت (الف) قرار دهند.

زمان و محل تحویل پیشنهادات:متقاضیان می­توانند تا ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه ۰۸/۰۹/۹۶ پاکتهای پیشنهادی خود را به دبيرخانه حراست شهرداری یزد تحویل دهند.

زمان بازگشائی پاکتها: كليه پاکتها در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۰۹/۹۶، در دفتر معاون خدمات شهری شهرداری یزد مفتوح مي‌گردد.

محل انجام كار: يزد- سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد  

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. شماره تماس ۳-۳۶۲۵۸۰۰۲- ۰۳۵

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.