۱۸۵۲ مزایده – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- پلی پروپلین نصر ایرانیان

آگهي مزايده اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته تعاونی تولیدی فیلم پلی پروپلین نصر ایرانیان در نظر دارد نسبت به فروش کارخانه اعم از عرصه و اعیان قطعه شماره ۱۳۵۹ از بلوک تفکیکی به مساحت ۵/۳۰۸۳ مترمربع واقع در تهران جاده خاوران بعد از پاکدشت و شریف آباد بعد […]

آگهي مزايده

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته تعاونی تولیدی فیلم پلی پروپلین نصر ایرانیان در نظر دارد نسبت به فروش کارخانه اعم از عرصه و اعیان قطعه شماره ۱۳۵۹ از بلوک تفکیکی به مساحت ۵/۳۰۸۳ مترمربع واقع در تهران جاده خاوران بعد از پاکدشت و شریف آباد بعد از پلیس راه پاکدشت گرمسار شهرک صنعتی عباس آباد بلوار ابن سینا خیابان ۶۱ نبش کوچه ۲ ( مینا ) پلاک ۱/۱۳۶۳ را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۹۵٫۰۳٫۱۶ روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه ۷ شعبه پنجم اقدام نماید .

الف – مشخصات اموال غیر منقول :

۱ سالن سوله اصلی کارخانه به مساحت حدود ۱۴۷۵ متر مربع

۲ در سر تاسر غرب سالن اصلی یک سوله کناری با شیب یک طرفه به مساحت ۱۷۲ متر مربع

 ۳ مساحت طبقه همکف حدود ۱۹۳ متر مربع و مساحت طبقه اول روی همکف که بطور کامل روی قسمت ۳ و ۴ قرار گرفته است برابر با حدود ۲۹۱ متر مربع

۴ اطاقی به مساحت حدود ۹۸ متر مربع

۵ زیر زمین به مساحت حدود ۴۱۵ متر مربع

 ۶ ساختمان نگهبانی به مساحت حدود ۱۷ متر مربع در گوشه جنوبی غربی ملک احداث گردیده است .

قیمت پایه مزایده عرصه و اعیان کارخانه مبلغ ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان ارزیابی و تعیین گردیده است. 

ب : شرایط شرکت در مزایده

۱ فروش نقدي است و هزینه‌های مربوط به مورد معامله (به جز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است) به عهده خریدار می‌باشد و همچنین مراجعه به ادارات ذیربط جهت اخذ مفاصا حسابهای لازم احتمالی جهت تسریع در انتقال رسمی به عهده خریدار است. ۲ پيشنهاددهندگان بايد قبلاً ۵% بهای ارزیابی را به عنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده به حساب  شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشكستگان اداره تصفيه تهران نزد بانك ملي ايران شعبه وزارت دادگستري كد ۵۷۷ واريز و يا معادل رقم فوق چك بانكي اخذ و قبض سپرده یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. ۳ – پيشنهادات بايد در پاكت لاك و مهر شده و با ذكر جمله مربوط به مزایده اموال غیر منقول مربوط به شرکت ورشکسته تعاونی تولیدی فیلم پلی پروپلین نصر ایرانیان و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخه ۹۵٫۰۳٫۱۶  به دبيرخانه اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به نشاني تهران خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تسليم شود. ۴- این اداره در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهادات مبهم مشروط فاقد سپرده و برخلاف شرايط اين آگهي ترتيب اثر داده نخواهد شد ۵ پیشنهادها در ساعت ۱۰ صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد در همان جلسه مزایده حضوری نیز به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.۶ – برنده مزايده باید وجه اموال فوق‌الذکر را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده به حساب اداره تصفیه واریز و نسبت به نقل و انتقال اموال مورد مزایده اقدام نماید. ۷- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نشود يا آنكه برنده مزايده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام وجه سپرده به نفع هیئت بستانکاران و ورشکسته ضبط می‌گردد . ۸ طالبین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره تصفیه مراجعه نمایند.

کمانکش مستشار قضایی اداره تصفیه امورورشکستگی تهران شعبه پنجم