۲۲۹۸ مناقصه – شركت حمل و نقل ريلی رجا- تهیه و تحویل غذا

آگهي مناقصه شماره ۱۹/۹۶ سازمان: شركت حمل و نقل ريلي رجا موضوع مناقصه: تهيه و تحويل تعداد سيصد هزار پرس غذا به همراه يك پك براي مسافرين قطارهاي مسافري در ايستگاه راه آهن مشهد محل دريافت اسناد: ۱-تهران- خيابان كريم‌خان زند- نبش سنائي- شركت حمل و نقل ريلي رجا- طبقه دوم- مديريت تداركات- اتاق ۲۰۷ […]

آگهي مناقصه شماره ۱۹/۹۶

سازمان: شركت حمل و نقل ريلي رجا

موضوع مناقصه: تهيه و تحويل تعداد سيصد هزار پرس غذا به همراه يك پك براي مسافرين قطارهاي مسافري در ايستگاه راه آهن مشهد

محل دريافت اسناد:

۱-تهران- خيابان كريم‌خان زند- نبش سنائي- شركت حمل و نقل ريلي رجا- طبقه دوم- مديريت تداركات- اتاق ۲۰۷ – گروه قراردادهای اجرایی .

۲-مشهد-ايستگاه راه آهن-دفتر مديريت رجاء در ناحيه خراسان

محل تحويل و بازگشايي پيشنهادها: تهران- خيابان كريم‌خان زند- نبش سنائي- شركت حمل و نقل ريلي رجا- طبقه دوم- مديريت تداركات- اتاق ۲۰۷ – گروه قراردادهای اجرایی .

مهلت دريافت اسناد: تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه ۱۴/۰۹/۹۶

مهلت ارائه پيشنهادات: تا ساعت ۱۴:۱۵ روز چهارشنبه ۲۲/۰۹/۹۶

ساعت و روز قرائت پيشنهادات : ساعت ۱۵:۱۵ چهارشنبه ۲۲/۰۹/۹۶

ميزان سپرده شـركت در مناقصه: مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)‌ريال به صورت ضــــمانت‌نامه‌ بانكي يا يك‌ فقره‌ چك‌ تضميني‌ بانكي‌ در وجه شركت حمل و نقل ريلي رجا

مبلغ کارشناسی مناقصه: سی و یک میلیارد  و سیصد و سی میلیون(۳۱٫۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: واريز مبلغ يكصد هزار ريال به حساب شماره ۰۱۰۸۸۸۴۹۶۵۰۰۵ و کد شناسه ۱۷۳۴۰۰۰۵۵ نزد بانك ملي ايران شعبه انبار توشه به نام حساب درآمد شركت رجا

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.  

 

شركت حمل ونقل ريلي رجا