۲۲۹۸ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس- اجرای ساماندهی فضای سبز

آگهی تجدید فراخوان مناقصه «نوبت‌ سوم تجدید» عمومی یک مرحله‌ای – نوبت دوم                                                                                     […]

آگهی تجدید فراخوان مناقصه «نوبت‌ سوم تجدید»

عمومی یک مرحله‌ای نوبت دوم

                                                                                                            کد: ۲۷/۹۶-۲۰۰-ر

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند ۱ صورت‌ جلسه هیأت ‌مدیره به ‌شماره ۲/۶۴۷ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶نسبت به اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای‌سبز پیرامونی بلوار امیرکبیر، محور۴۵ متری غربی دره ‌بهشت فاز ۸ شهر جدید پردیس، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و از طریق مناقصه عمومی و انتخاب پیمانکار ذیصلاح اقدام نماید.

۱-موضوع: اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای ‌سبز پیرامونی بلوار امیرکبیر، محور۴۵ متری غربی دره ‌بهشت فاز ۸ شهر جدید پردیس.

۲-نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.

شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۰۹۶۱۰۹۸۰۰۰۰۱۹ کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم‌ عضویت قبلی در سامانه مذکور، اقدام به ثبت‌نام و اخذ کد ‌رهگیری نمایند و سپس با دفتر ثبت‌نام، به شماره تلفن ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و دفتر مرکز به شماره تلفن ۴۱۹۳۴  تماس حاصل نمایند و به‌آدرس: تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید نادری- جنب کوچه حجت‌ دوست- پلاک ۱۵ مراجعه و مراحل دیگر، که شامل دریافت گواهی امضای الکترونیکی می‌باشد، را نیز انجام دهند.

۳-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. كيلومتر ۱۷ آزادراه تهران- پرديس، شهر جديد پرديس، فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران. تلفن: ۶۰۰-۷۶۲۷۵۵۰۰- داخلی ۱۹۵ و۲۰۳٫

۴-مدت پیمان. مدت پيمان ۱۲ماه شمسی است.

۵-مبلغ برآورد اولیه: معادل۹،۶۱۶،۳۲۸،۴۳۶ (نه‌ میلیارد و شش ‌صد و شانزده ‌میلیون ‌و سی‌ صد و بیست‌ و هشت‌ هزار و چهار صد و سی ‌و شش‌) ریال. (به ‌صورت ۳۰% نقد و ۷۰% تهاتر).

۶-تضمین فرایند ارجاع کار (تضمین شرکت درمناقصه): ۴۸۱،۰۰۰،۰۰۰ (چهارصد و هشتاد و یک ‌میلیون)ریال.

۷-ارائه گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری: حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه، که حداقل شش ‌ماه اعتبار داشته باشد.

۸-دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): از روز چهار‌شنبه مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ لغایت روز یک‌‌شنبه مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۹ قابل دسترسی می‌باشد.

۹-تحویل اسناد مناقصه:

۹-۱- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت ۱۹روز ‌شنبه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگزاری شود.

۹-۲- به ‌صورت فیزیکی نیز الزاماً باید، تا ساعت ۱۶:۳۰ روز ‌شنبه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.

 ۱۰-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۰۸:۰۰ روز سهشنبه مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

۱۱هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، ۴۰۰،۰۰۰ (چهارصد هزار) ریال است.

۱۲- سایر موارد و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد. 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس