۲۲۹۸ فراخوان – شرکت عمران شهر جدید پردیس- خاک برداری دپوی خاک زیر دکل برق فشار قوی

“آگهی فراخوان مناقصه” عمومی یک مرحله‌ای – نوبت دوم کد: ۳۰/۹۶-۲۰۰-ر شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌ جلسه هیأت‌ مدیره به‌ شماره ۱۸/۶۶۳ مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ نسبت به خاک‌برداری دپوی خاک زیر دکل برق فشار قوی واقع در ضلع شمالی فاز ۸ شهر جدید پردیس، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های […]

“آگهی فراخوان مناقصه”

عمومی یک مرحله‌ای نوبت دوم

کد: ۳۰/۹۶-۲۰۰-ر

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌ جلسه هیأت‌ مدیره به‌ شماره ۱۸/۶۶۳ مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ نسبت به خاک‌برداری دپوی خاک زیر دکل برق فشار قوی واقع در ضلع شمالی فاز ۸ شهر جدید پردیس، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و از طریق مناقصه عمومی یک‌ مرحله‌ای و انتخاب پیمانکار ذیصلاح اقدام نماید.

۱-موضوع: خاک ‌برداری دپوی خاک زیر دکل برق فشار قوی واقع در ضلع شمالی فاز ۸ شهر جدید پردیس.

۲-نوع مناقصه: عمومی یک‌ مرحله‌ای.

شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:۲۰۰۹۶۱۰۹۸۰۰۰۰۲۱ کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم‌ عضویت قبلی در سامانه مذکور، اقدام به ثبت‌نام و اخذ کد ‌رهگیری نمایند و سپس با دفتر ثبت‌نام، به شماره تلفن ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و دفتر مرکز به شماره تلفن ۴۱۹۳۴ تماس حاصل نمایند و به آدرس: تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید نادری- جنب کوچه حجت‌ دوست- پلاک ۱۵ مراجعه و مراحل دیگر، که شامل دریافت گواهی امضای الکترونیکی می‌باشد، را نیز انجام دهند.

۳-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. كيلومتر ۱۷ آزاد راه تهران- پرديس، شهر جديد پرديس، فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران. تلفن: ۶۰۰-۷۶۲۷۵۵۰۰، داخلی ۱۹۵ و ۲۰۳٫

۴-مدت پیمان. مدت پيمان ۱۲ ماه شمسی است.

۵- مبلغ برآورد اولیه: معادل (پانزده‌ میلیارد و دویست ‌و هشتاد و سه ‌میلیون‌ و سی‌ صد و چهل‌ و هشت‌ هزار و هفت‌ صد و چهار) ۱۵،۲۸۳،۳۴۸،۷۰۴ ریال. (به ‌صورت ۳۰% نقد و ۷۰% تهاتر).

۶-تضمین فرایند ارجاع کار (تضمین شرکت درمناقصه): معادل ۷۶۵،۰۰۰،۰۰۰ (هفت‌ صد و شصت ‌و پنج ‌میلیون)ریال می‌باشد.

۷-ارائه گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری: حداقل پایه ۵ در رشته راه‌ و ترابری، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.

۸-دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): از روز چهارشنبه مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ لغایت روز یک‌شنبه مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۹ قابل‌ دریافت است.

۹-تحویل اسناد مناقصه:

۹-۱- به ‌صورت الکترونیکی تا ساعت۱۹روز شنبه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگزاری شود.

۹-۲- به ‌صورت فیزیکی نیز الزاماً باید، تا ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ به‌ دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.

۱۰-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۰۹:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

۱۱- قیمت اسناد مناقصه ۴۰۰،۰۰۰ (چهارصد‌هزار) ریال است.

   ۱۲- سایر موارد و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد. 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس