اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران ۰۷-۰۹-۹۶

تعداد مناقصات ۱۶۲ تعداد مزایدات ۷۲  مشارکت ۳ خرید خدمات ۲ فروش ۰( به همراه فراخوان های خارجی )   برای دریافت رایگان! اطلاعات مناقصه مزایده کلیک کنید

تعداد مناقصات ۱۶۲ تعداد مزایدات ۷۲  مشارکت ۳ خرید خدمات ۲ فروش ۰( به همراه فراخوان های خارجی )

 

برای دریافت رایگان! اطلاعات مناقصه مزایده کلیک کنید