۲۳۰۰ مزایده – اداره تصفيه امور ورشكستگی تهران- شرکت ورشکسته دوکا تهران

آگهي تجدید مزايده   اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي قانونی از سوی  شرکت ورشکسته  دوکا تهران در نظر دارد نسبت به فروش اموال ورشکسته شامل شش دانگ عرصه و اعیان ملک به شماره پلاکهای ۱۳۱۱ فرعی،۱۳۱۴ فرعی و۱۸۱۰فرعی و۱۸۱۴ فرعی همگی از ۳۶۷ اصلی واقع در قریه چهار دانگه و اموال موجود […]

آگهي تجدید مزايده  

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي قانونی از سوی  شرکت ورشکسته  دوکا تهران در نظر دارد نسبت به فروش اموال ورشکسته شامل شش دانگ عرصه و اعیان ملک به شماره پلاکهای ۱۳۱۱ فرعی،۱۳۱۴ فرعی و۱۸۱۰فرعی و۱۸۱۴ فرعی همگی از ۳۶۷ اصلی واقع در قریه چهار دانگه و اموال موجود درآن واقع در راه مواصلاتی کرج قزوین-سه راه طاوسیه-بسمت چهار باغ-خ گلستان ششم-پلاک ۲۲ محل ملک شرکت دوکا تهران با مشخصات ذیل که براساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۱۲۹٫۷۰۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده از طريق مزايده كتبي و با شرايط زير در روز یکشنبه ۲۴/۱۰/۹۶ ساعت ۱۰ صبح در اداره تصفیه امور ورشکستگی به آدرس: تهران-خیابان سپهبد قرنی-خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه هفتم به فروش برساند:

الف : مشخصات اموال:

۱-مشخصات ملک

شش دانگ عرصه و اعیان ملک به شماره پلاکهای۱۳۱۱فرعی،۱۳۱۴ فرعی و۱۸۱۰فرعی و۱۸۱۴ فرعی همگی از   ۳۶۷اصلی واقع در قریه چهار دانگه واموال موجود درآن واقع در راه مواصلاتی کرج قزوین-سه راه طاوسیه-بسمت چهار باغ-خ گلستان ششم-پلاک ۲۲ محل ملک شرکت دوکا تهران به مساحت ۱۳۶۱۵مترمربع می‌باشد و شش دانگ اعیان نیز شامل ساختمان نگهبانی، ساختمان اداری و کارگزینی، ساختمان ترابری، ساختمان آشپزخانه، انبارها، سرایداری و غیره که دارای آب، برق، گاز می‌باشد و جزییات بیشتر در نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۰۱-ب-۹۶مورخه۲۷/۴/۹۶ ارائه شده است و به مبلغ ۸۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است.

۲-مشخصات اموال موجود در محل

اموال شامل انواع لوازم اداری، انواع دستگاه پمپ، انواع دستگاه دیگ بخار، دستگاه دیزل، ژنراتور، انواع مخزن پلاستیکی، تانکر آهنی، انواع بشکه پلاستیکی، الکتروموتور و انواع ضایعات فلزی و آهنی و غیره و امتیاز انشعاب برق و گاز که جزییات بیشتر در نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱/۹۶۰۲۷۵ مورخه۱۹/۶/۹۶ ارائه شده است و به مبلغ ۴۶٫۴۰۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است.ضمناً تعدادی از اموال به صورت کیلویی به فروش می‌رسد. ضمناً اقلام باقیمانده تجهیزات و تاسیسات در انبار، ابزارآلات، مواد اولیه موجود در انبارها و امتیازات صنعتی از شمول مزایده طبق نظریه شماره ۲/۹۶۰۲۷۵ مورخه ۵/۷/۹۶ خارج می‌باشد.

ب : شرايط شركت در مزايده:

۱ جلسه مزایده بصورت کتبی و نیز حضوری می‌باشد ۲ -کلیه هزینه‌های مربوط به مورد معامله (به جز مالیات نقل و انتقال  و سایر دیون  مربوط به مورد مزایده که به عهده فروشنده است ) بالمناصفه برعهده طرفین است. کلیه هزينه‌هاي مربوط به جابجایی اموال منقول با خریدار می‌باشد. ۳- اموال مورد مزایده به صورت یکجا و یا تک تک به فروش می‌رسد. ۴- پيشنهاددهندگان بايد قبلاً ۱۰% بهاي ارزيابي اموال را به عنوان سپرده نقدي شرکت در مزایده به حساب ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴  اداره تصفيه نزد بانك ملي ايران شعبه وزارت دادگستري كد ۵۷۷ توديع و يا معادل وجه فوق چك بانكي اخذ و ضميمه پيشنهاد خود نمايند. ۵ پيشنهادات بايد در پاكت لاك و مهر شده با ذكر جمله مربوط به مزايده اموال شرکت لبنی دوکا تهران و مشخصات كامل و محل اقامت پيشنهاد دهنده در روي پاكت تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۴/۱۰/۹۶ به دبيرخانه اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به نشاني تهران خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تسليم شود. ۶ اداره تصفيه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهادات مبهم مشروط فاقد سپرده و برخلاف شرايط اين آگهي ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۷ پيشنهادات در ساعت ۱۰ صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بلامانع است و عندالاقتضاء در همان جلسه مزايده حضوري به عمل خواهد آمد و برنده مزايده كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد. ۸ برنده مزايده بايد ظرف مدت حداكثر يك ماه پس از جلسه مزايده بقيه ثمن معامله را به حساب اداره تصفيه واريز نماید. چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگيرد يا آنكه برنده مزايده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد وجه سپرده به نفع ورشکسته ضبط و نسبت به فروش مجدد آن از طريق مزايده اقدام خواهد شد.

طالبين براي كسب اطلاع بيشتر و بازدید از اموال مورد مزایده می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران مراجعه و یا با شماره ۸۸۸۰۵۲۸۲ تماس حاصل نمایند.

مدینه‌ای مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران شعبه سوم