۲۳۰۰ مناقصه – فرماندهی فنی نداجا دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران – خرید بشکه روغن موتور

آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۹/۴۳۸۰ نوبت اول فرماندهی فنی نداجا دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تعداد ۱۵۰۰ بشکه روغن موتور ۲۰w50 و تعداد ۲۰۰۰ بشکه روغن موتور ۴۰ را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. بنابر این از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود جهت دریافت اوراق شرایط مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه […]

آگهی مناقصه عمومی

شماره ۱۹/۴۳۸۰

نوبت اول

فرماندهی فنی نداجا دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تعداد ۱۵۰۰ بشکه روغن موتور ۲۰w50 و تعداد ۲۰۰۰ بشکه روغن موتور ۴۰ را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. بنابر این از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود جهت دریافت اوراق شرایط مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه از ساعت ۹ الی ۱۲ مورخه ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ الی ۱۸/۰۹/۱۳۹۶به مدیریت مالی این فرماندهی واقع در میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی پادگان کوهک فرماندهی فنی نداجا مراجعه و تا انتهای وقت اداری روز شنبه مورخه ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ نسبت به تحویل مدارک اقدام نمایند.

تبصره ۱-شرکت در مناقصه مستلزم داشتن گواهینامه سمتا می‌باشد.

تبصره ۲- هزینه چاپ آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس ۷۷۲۲۸۶۱۶ -۷۳۹۵۳۲۹۸