۱۸۵۲ مناقصه – شركت مديريت توليد برق ري- ایاب و ذهاب

آگهی مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نوبت دوم شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد اياب و ذهاب كاركنان روزكار خود را بمدت یکسال شمسی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. شرکتهای واجد شرایط می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی (۱۳۹۵٫۰۲٫۰۶) لغایت ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۵ به مدت ده روز با ارایه معرفی‌نامه کتبی جهت خرید اسناد مناقصه به […]

آگهی مناقصه عمومی

ایاب و ذهاب

نوبت دوم

شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد اياب و ذهاب كاركنان روزكار خود را بمدت یکسال شمسی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. شرکتهای واجد

شرایط می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی (۱۳۹۵٫۰۲٫۰۶) لغایت ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۵ به مدت ده روز با ارایه معرفی‌نامه کتبی جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس:

باقرشهر – انتهای بلوار فلسطین – شرکت مدیریت تولید برق ری (نیروگاه گازی ری) مراجعه نموده و یا  از طریق سایت اطلاع رسانی معاملات توانیر اسناد

مربوطه را دریافت و پس از تکمیل همراه با اسناد و مدارک خواسته شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۵  به نشانی مذکور در فوق

تسلیم مناقصه‌گذار نمایند. ضمناً شماره تلفن: ۵-۵۵۲۲۱۴۶۱-۰۲۱  داخلی ۷۵۷۷ آماده پاسخگویی به سئوالات در ساعات اداری می‌باشند.

روابط عمومي شركت مديريت توليد برق ري