۲۳۰۲ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق لوشان – خرید هیترهای فشار ضعیف

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید هیترهای فشار ضعیف A2 و A3 نیروگاه شهید بهشتی لوشان نوبت اول شرکت تولید نیروی برق لوشان در نظر دارد انجام « خرید هیترهای فشار ضعیف A2 و A3 نیروگاه شهید بهشتی لوشان » را به روش مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

خرید هیترهای فشار ضعیف A2 و A3 نیروگاه شهید بهشتی لوشان

نوبت اول

شرکت تولید نیروی برق لوشان در نظر دارد انجام « خرید هیترهای فشار ضعیف A2 و A3 نیروگاه شهید بهشتی لوشان » را به روش مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، با شماره ۲۰۰۹۶۱۱۴۸۱۰۰۰۰۰۲ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ لغایت ۲۲/۰۹/۱۳۹۶

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶

زمان بازگشایی پاکت‌ها:‌ ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶

اطلاعات تماس مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف: آدرس رشت- بلوار نماز، کوچه گلباغ، پلاک ۸ کد پستی ۴۱۶۷۶۹۷۶۳۷ و تلفن ۵۷- ۳۳۷۳۷۳۵۵-۰۱۳ با داخلی ۱۰۴ و ۱۴۹ تماس حاصل فرمایید.

یادآوری: از ارسال فیزیکی پاکات ب و ج خودداری گردد. 

شرکت تولید نیروی برق لوشان