۲۳۰۳ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق لوشان- خرید والو بخار گلند توربین

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید یک دستگاه والو بخار گلند توربین و محرک الکتروهیدرولیکی نیروگاه شهید بهشتی لوشان نوبت دوم شرکت تولید نیروی برق لوشان در نظر دارد انجام «خرید یک دستگاه والو بخار گلند توربین و محرک الکترو هیدرولیکی نیروگاه شهید بهشتی لوشان» را به روش مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و از طریق سامانه […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

خرید یک دستگاه والو بخار گلند توربین و محرک الکتروهیدرولیکی

نیروگاه شهید بهشتی لوشان

نوبت دوم

شرکت تولید نیروی برق لوشان در نظر دارد انجام «خرید یک دستگاه والو بخار گلند توربین و محرک الکترو هیدرولیکی نیروگاه شهید بهشتی لوشان» را به روش مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، با شماره ۲۰۰۹۶۱۱۴۸۱۰۰۰۰۰۳ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ لغایت ۲۲/۰۹/۱۳۹۶

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶

زمان بازگشایی پاکت‌ها:‌ ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶

اطلاعات تماس مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف: آدرس رشت- بلوار نماز، کوچه گلباغ، پلاک ۸ کد پستی ۴۱۶۷۶۹۷۶۳۷ و تلفن ۵۷- ۳۳۷۳۷۳۵۵-۰۱۳ با داخلی ۱۰۴ و ۱۴۹ تماس حاصل فرمایید.

یادآوری: از ارسال فیزیکی پاکات ب و ج خودداری گردد. 

شرکت تولید نیروی برق لوشان