۲۳۰۴ مزایده – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران – اجاره غرفه

آگهي مزايده عمومي شماره ۱۳/۹۶ نوبت اول            اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان تهران در نظر دارد واگذاري غرفه حمل و نقلي به شرح ذيل را از طريق مزايده عمومي واگذارنمايد. موضوع سپرده شركت در مزايده (ريال) اجاره يك باب غرفه حمل و نقلي واقع در پايانه بار تهران ۳۲۳٫۹۴۲٫۴۰۰ واگذاري […]

آگهي مزايده عمومي شماره ۱۳/۹۶

نوبت اول

           اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان تهران در نظر دارد واگذاري غرفه حمل و نقلي به شرح ذيل را از طريق مزايده عمومي واگذارنمايد.

موضوع

سپرده شركت در مزايده (ريال)

اجاره يك باب غرفه حمل و نقلي واقع در پايانه بار تهران

۳۲۳٫۹۴۲٫۴۰۰

واگذاري بهره برداري از غرفه لوازم جانبي موبايل و رايانه به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلي

۸۰٫۹۸۵٫۶۰۰

واجدين شرايط مي‌توانند از تاريخ درج آگهي جهت دريافت اسناد به سايت IETS.MPORG.IR  مراجعه نمايند.

آخرين مهلت ثبت نام و دريافت اسناد : ساعت ۱۶ مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۶

آخرين مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه كارفرما : ساعت ۹ صبح مورخ۰۴/۱۰/۱۳۹۶

تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶

 

تلفن تماس جهت پاسخگويي: ۴-۷۷۹۰۹۰۹۱ داخلي ۳۱۶